PITy 2016 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2016 – ulga na bilety okresowe. Miliony polaków rozliczają swój PIT przy pomocy pity 2016 program, skorzystaj z niego i Ty.

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę ponoszą koszty uzyskania przychodu w formie zryczałtowanej, istnieją jednak sytuacje, w których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od przychodu zamiast kosztów zryczałtowanych, kosztów które faktycznie zostały przez niego poniesione, co spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania, a tym samym podatku, który musi zostać przez podatnika zapłacony. W obu przypadkach w wypełnieniu deklaracji podatkowej pomocny może okazać się darmowy program do rozliczania pitów.

 

Rozliczenie pit 2016 zakłada, że zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, gdy uzyskiwany jest on w wyniku stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej wynoszą w momencie, gdy podatnik uzyskuje przychody tylko z jednego źródła:

  • 111,25 zł na miesiąc jeżeli posiada on miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w tej samej miejscowości, w której znajduje się jego miejsce pracy,

  • 139,06 zł na miesiąc jeżeli posiada on miejsce stałego lub czasowego zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się jego miejsce pracy i nie pobiera z tego tytułu tak zwanego dodatku za rozłąkę.

W przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła zryczałtowane koszty uzyskania przez niego przychodów nie mogą przekroczyć w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie:

  • 2002,05 zł jeżeli posiada on miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w tej samej miejscowości, w której znajduje się jego miejsce pracy,

  • 2302,56 zł jeżeli posiada on miejsce stałego lub czasowego zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się jego miejsce pracy i nie pobiera z tego tytułu tak zwanego dodatku za rozłąkę.

Pity 2016 program, w zależności od sytuacji osoby wypełniającej przy jego pomocy zeznanie wykorzysta jedną z powyższych wartości, chyba że jak już wspomniano powyżej możliwe będzie odliczenie od przychodu kosztów faktycznie poniesionych. Wtedy program do rozliczania pitów będzie od nas wymagał określenia w jakiej wysokości koszty ponieśliśmy.

 

Możliwość pomniejszenia przychodu o koszty faktyczne ma miejsce wtedy, gdy przewyższają one zryczałtowane koszty dojazdu do miejsca pracy środkami komunikacji miejskiej lub transportu autobusowego/kolejowego/promowego przewidziane w ustawie. Jednak nie jest to jedyny warunek jaki musi zostać spełniony. Bardzo istotne jest aby podatnik posiadał okresowe bilety imienne (nie na okaziciela) na wymienione powyżej środki transportu w celu udokumentowania, że koszty te zostały przez niego w danym okresie i w określonej wysokości poniesione. Zatem możliwe jest odliczenie jedynie udokumentowanych kosztów dojazdu (jeżeli, któryś z biletów okresowych został zgubiony, to nie można pomniejszyć przychodu o jego wartość).

 

Ponieważ ulga na bilety okresowe dotyczy tylko środków transportu publicznego nie ma możliwości skorzystania z niej w sytuacji, gdy pracownik jako transport do miejsca pracy wykorzystuje swój własny samochód w celu zrekompensowania kosztów zakupu benzyny.

 

Ulga na bilety okresowe jest ulgą, z której skorzystać mogą jedynie osoby, dla których źródłem przychodu jest stosunek pracy, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy bądź praca nakładcza, nie jest ona dostępna dla podatników prowadzących własną działalność gospodarczą. W związku z tym wydatki ponoszone przez podatników na zakup biletów okresowych mogą być wykazywane w formularzach PIT-36, PIT-37 druk a także PIT-40 w zależności od tego w jaki sposób są opodatkowane uzyskiwane przez nich przychody.