PITy 2016 program

epity1

Ulga na dzieci, sprawdź ile pieniędzy możesz odliczyć od podatku. Skorzystaj z pity 2016 program.

 

Najpowszechniejsza ulga na dzieci, zwana również rodziną, czy też prorodzinną, już z samej nazwy zdradza swoją wieloznaczność. Rozliczenie podatkowe 2016 w tym aspekcie, może rodzić wiele niejasności. Jak więc uniknąć błędów odliczając ulgę na dzieci? Pity 2016 program to narzędzie, które doskonale poradzi sobie z zawiłością tego najpopularniejszego odliczenia podatkowego.

 

W 2009 roku pełna kwota ulgi na jedno dziecko, wynosiła 1112,04zł. W roku podatkowym 2016 jest taka sama. Nowością, w rozliczaniu ulgi rodzinnej jest zmiana zasady obliczania przysługującej kwoty. Wcześniej odliczana była cała wysokość ulgi, bez rozgraniczenia na ilość miesięcy sprawowania opieki nad dzieckiem. Aktualnie odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art.27 ust.1 ustawy o PIT, czyli 92,67zł, za każdy miesiąc pełnienia władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że np. na dziecko urodzone w półowie roku, należy się 556,02 zł odliczenia. To samo dotyczy się rodziców wychowujących dzieci wspólnie, niebędący razem w związku. Rodzice dzielą ulgę wprost proporcjonalnie do okresu zamieszkania dzieci u siebie w domu. Przy czym nieistotny jest meldunek, a faktyczne pobyt dziecka i jego wychowywanie. Możliwe jest rozliczenie ulgi nie tylko na miesiące, ale również na poszczególne dni. Zgodnie z przepisami ulgę oblicza się według kwoty stanowiącej 1/30 sumy 92,67zł. (czyli 3,089zł) za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Ulga na dzieci przysługuje:

  • podatnikowi,który osiągnął w 2016 roku dochody opodatkowane według skali

  • rodzicom biologicznym, adopcyjnym, zastępczym i opiekunom prawnym, wychowującym dzieci:

    • małoletnie

    • bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną ( nie dotyczy dzieci pobierających dodatek pielęgnacyjny z ZUS)

  • uczące się, do ukończenia 25 roku życia , które nie osiągnęły dochodu powyżej 3088,68zł, z wyjątkiem renty

Z ulgi mogą skorzystać opiekunowie, nie pozostający w formalnym związku. Dotyczy to osób, które, żyją w konkubinacie, separacji, czy są po rozwodzie. Ulgę tę tracą w przypadku, gdy dziecko wstąpi w związek małżeński. Z odliczenia nie mogą skorzystać rodzice, których dziecko osiągnęło dochód powyżej 3088,69zł., przy czym nie dotyczy to małoletnich dzieci, gdyż dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego rodzica.

 

Dość skomplikowana sytuacja jest w przypadku dziecka uczącego się za granicą.

 

Z art. 6 ust.4 ustawy o PIT wynika, że za kształcenie zagraniczne umożliwia odliczenie ulgi. Jednakże, gdy równocześnie z nauką, dziecko pracuje, możliwość odpisania ulgi uzależniona jest, od tego, w jakim kraju przebywa. Przykładowo Irlandia po podpisaniu z Polską umowy, zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu, umożliwia skorzystanie z ulgi. Sytuację tę wyklucza pobyt m.in. w U.S.A, Rosji, Holandii, gdyż Polskę wiąże niekorzystna umowa podatkowa tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia.

 

Kwota ulgi rodzinnej uzależniona jest również od wysokości zapłaconego podatku, jeżeli jest niższy od wysokości ulgi, odliczenie będzie równe kwocie zapłaconego podatku. Niestety niewykorzystana część ulgi nie przechodzi na następny rok. Rodzice mają możliwość wyboru, które z nich odliczy ulgę. Trzeba przeanalizować, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne. Program do rozliczania pit 2016 zweryfikuje to automatycznie i wybierze opcję najkorzystniejszą. Ulga prorodzinna, swą zawiłością może wystraszyć. Jednakże darmowy program pity 2016 umożliwia sprawne obliczenia zeznania podatkowego, w tym ulgi na dzieci, bez błędów i niejasności.