PITy 2016 program

epity1

Najczęściej popełniane błędy w PIT 37 druk. cz. 2

Do bezbłędnego wypełnienia PITu wykorzystaj

Pity 2016 program

 

Nie każde rozliczenie roczne 2016, które zostanie złożone z błędem, będzie się wiązało z wezwaniem do urzędu skarbowego celem złożenia wyjaśnień lub dokonania korekty. Okazuje się, że program do rozliczania pit 2016 pozwala urzędnikom na samodzielne poprawianie części błędnych pozycji. W sytuacji, kiedy rozliczenie pit 2016 zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki, lub też jeżeli deklaracja została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami - organ podatkowy ma dwie drogi reagowania, zależne od wysokości konsekwencji finansowych pomyłki:

  • organ podatkowy dokonuje korekty deklaracji rocznej, a tym samym zostają wprowadzone odpowiednie poprawki lub następuje uzupełnienie braków; możliwość dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień istnieje tylko wówczas, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, bądź też zmiana wysokość straty, w następstwie tej korekty, jest niższa niż kwota 1000 zł;
  • drugim rozwiązaniem, jakie mogą zastosować urzędy skarbowe, jest zwrócenie deklaracji do podatnika, który ją złożył, ze wskazaniem jednocześnie na przyczyny, z powodu których informacje zawarte w Picie poddaje się w wątpliwość; w tej sytuacji podatnik zobowiązany jest do skorygowania zeznania oraz do złożenia niezbędnych wyjaśnień; przy korekcie deklaracji podatnik ma do dyspozycji pity 2016 program, który znacznie upraszcza wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych.

 

Jeżeli urząd skarbowy samodzielnie dokona korekty rocznej deklaracji, to wówczas zostaje na niego nałożony obowiązek uwierzytelnienia kopii skorygowanej deklaracji oraz doręczenie owej kopii podatnikowi, wraz z informacją o tym, jak zmieniła się wysokość zobowiązania podatkowego. W ciągu 14 dni, od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji, podatnik może wnieść sprzeciw na korektę do urzędu, który jej dokonał. Wówczas wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z anulowaniem korekty. Po upływie 14-dniowego terminu nie ma już możliwości złożenia sprzeciwu i wówczas przyjmuje się, że korekta deklaracji została złożona przez podatnika.

 

Aby uniknąć stresu i nerwów związanych z otrzymywaniem korespondencji i wezwań do stawienia się do urzędu skarbowego, warto dołożyć wszelkiej staranności kiedy wypełnia się rozliczenie roczne 2016. Dotyczy to również jednego z często popełnianych błędów przy wypełnianiu pit 37 druk - zasad zaokrągleń.

 

Przepisy ordynacji podatkowej wskazują dokładnie na szczegółowe zasady zaokrąglania poszczególnych kwot w zeznaniach podatkowych. Okazuje się, że takie wielkości jak:

  • podstawa opodatkowania,
  • kwoty podatków,
  • odsetki za zwłokę,
  • opłaty prolongacyjne,
  • oprocentowanie nadpłat oraz
  • wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom,

są zaokrąglane do pełnych złotych.

 

ZASADY ZAOKRĄGLANIA

PRZYKŁAD

Wysokość kwoty

Reakcja podatnika

Kwota przed zaokrągleniem

Kwota po zaokrągleniu

końcówki kwot poniżej 50 groszy

ignoruje się

56 324,49 zł

56 324 zł

końcówki kwot 50 groszy i więcej

podwyższa się do pełnych złotych

56 324,51 zł

56 325 zł

 

 

Tab. Zasady zaokrąglania wg Ordynacji Wyborczej z 1 stycznia 2006 r.

 

Problem błędów przy składaniu rocznych deklaracji bardzo często jest związany z tym, że PIT-11, jaki podatnik otrzymuje od pracodawcy, jest sporządzony w sposób niewłaściwy i zawiera kwoty pobranych zaliczek, które nie są zaokrąglone. Należy bowiem pamiętać o tym, że zaliczki na podatek dochodowy wpisuje się w informacji PIT-11 w pełnych złotych, natomiast przychód, koszty uzyskania przychodów i dochód wpisuje się w pełnych kwotach, które zawierają złote i grosze. Różnice pomiędzy zaokrągloną, a nie zaokrągloną kwotą zaliczek, są minimalne. Jeżeli jednak otrzyma się od pracodawcy błędnie wystawioną informację PIT-11, należy wystąpić o jej skorygowanie. Jeżeli to okazałoby się niemożliwe, należy dokonać zaokrąglenia samodzielnie i wpisać właściwą kwotę w rocznej deklaracji PIT37.