PITy 2017 program

epity1

Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?

 

Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.:

 • niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej,

 • złożenie pit 2017 formularz po terminie,

 • nieuregulowanie należności podatkowych,

 • wyłudzenie zwrotu podatku.

W zależności od stopnia szkodliwości, powyższe czyny mogą zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i podlegają karze grzywny, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom jednocześnie.

Uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji jest możliwe poprzez zastosowanie czynnego żalu. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby czynny żal był skuteczny, to:

 • faktyczne popełnienie czynu, który jest kwalifikowany jako przestępstwo lub wykroczenie o charakterze skarbowym,

 • zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnionym czynie zabronionym w formie pisemnej lub ustnie do protokołu,

 • ujawnienie okoliczności, które spowodowały popełnienie czynu zabronionego i wskazanie osób, które w nim uczestniczyły,

 • złożenie czynnego żalu zanim urząd sam rozpocznie prowadzenie postępowania w celu wyjaśnienia okoliczności popełnienia wykroczenia/przestępstwa skarbowego.

Ponadto konieczne jest także uregulowanie zaległości podatkowych oraz złożenie w urzędzie skarbowym poprawnie wypełnionego formularza PIT 2017.

Warto mieć na uwadze, że prawo do skorzystania z czynnego żalu nie przysługuje podatnikom, którzy:

 • kierowali wykonaniem czynności kwalifikowanych jako zabronione,

 • namawiali inne osoby do popełnienia czynu zabronionego,

 • zorganizowali grupę, która swoim postępowaniem narażała budżet państwa na straty,

 • zlecali innej osobie popełnienie czynu zabronionego, wykorzystując jej uzależnienie od siebie.

Korygowanie deklaracji podatkowej nie wymaga składania czynnego żalu. Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2017 zawierało błędy lub braki wystarczy, że do poprawnie wypełnionego formularza dołączymy pismo, w którym wyjaśnimy przyczyny składania korekty oraz niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy, uregulujemy ewentualne zaległości podatkowe.