PITy 2017 program

epity1

Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?

 

Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia podatnika z obowiązku wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej. Złożenie pit za 2017 r. będzie uprawniało nas do odliczenia wykazanej straty w zeznaniach składanych w kolejnych latach, co pozwoli na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Stratę można odliczać przez pięć lat, następujących po roku, w którym złożone zostało zeznanie PIT 2017. Jeżeli strata nie zostanie uwzględniona w deklaracjach za te pięć lat, jej odjęcie nie będzie już możliwe. Maksymalne odliczenie nie może przekraczać 50% wykazanej straty. Oznacza to, że najkrótszy okres w jakim możemy rozliczyć stratę wynosi dwa lata (50% straty w pierwszym roku i 50% straty w drugim roku). Przy czym warto podkreślić, że strata nie musi być odliczana w częściach równych, ważne jest jedynie przestrzeganie wskazanego powyżej limitu.

Straty zawsze uwzględniamy w deklaracjach podatkowych w ramach tego samego źródła przychodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyróżnia się następujące źródła przychodów:

  • stosunek pracy, praca nakładcza, stosunek służbowy, renty oraz emerytury,

  • działalność gospodarcza o charakterze pozarolniczym,

  • działalność wykonywana osobiście,

  • odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych,

  • kapitały pieniężne oraz prawa majątkowe,

  • umowy najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy,

  • inne.

Wypełniając zeznanie PIT 2017 powinniśmy zwrócić uwagę, żeby ewentualne straty odejmować we właściwym formularzu podatkowym.

Trzeba pamiętać, że strat nie mogą odliczyć podatnicy korzystający z preferencyjnych sposobów naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • podatku tonażowego,

  • karty podatkowej,

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym osoby rozliczające się na formularzu PIT-28 (ryczałt) mogą w nim uwzględnić straty, które zostały wcześniej wykazane w deklaracji PIT-36, pod warunkiem, że były one stratami osiągniętymi w ramach tego samego źródła przychodów.