PITy 2017 program

epity1

Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?

 

O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2017 decyduje:

  • treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem, w którym znajduje się źródło przychodów,

  • rezydencja podatkowa, która określa zakres obowiązków podatnika w stosunku do polskich organów skarbowych.

Istnieje grupa przychodów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowym nigdy nie podlegają opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym nie muszą być wykazywane, gdy podatnik wypełnia rozliczenie roczne 2017. Do grupy tej zaliczamy:

  • diety i inne świadczenia wypłacane pracownikom przebywającym w delegacji służbowej, w kwocie nieprzekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowych do danego kraju, określonej w obowiązujących przepisach podatkowych,

  • przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub z tytułu pracy nakładczej, uzyskiwane przez osoby czasowo przebywające za granicą, w wysokości równiej 30% diety z tytułu podróży służbowych do danego kraju, określonej w obowiązujących przepisach podatkowych (nie dotyczy wynagrodzeń wypłacanych przez polskiego pracodawcę osobom odbywającym podróże służbowe, członkom służby zagranicznej, pracownikom biorącym udział w konfliktach zbrojnych, misjach pokojowych itp.),

  • ryczałty wypłacane z budżetu państwa w celu pokrycia kosztów zakwaterowania oraz utrzymania osób skierowanych do pracy dydaktycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

  • świadczenia wypłacane pracownikom w związku z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania w kwocie nieprzekraczającej 500 zł miesięcznie,

  • stypendia otrzymywanych przez osoby, które czasowo przebywają poza granicami Polski, w kwocie nieprzekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowych do danego kraju, określonej w obowiązujących przepisach podatkowych,

  • zwroty kosztów przeniesienia służbowego w kwocie nieprzekraczającej 200% wynagrodzenia przysługującego osobie zatrudnionej za miesiąc, w którym miało miejsce przeniesienie.

Przychody z zagranicy, które nie są w Polsce zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych można rozliczyć w PIT 2017 program.