PITy 2017 program

epity1

Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?

 

Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychodów z giełdy nie można sumować z przychodami pochodzącymi z innych źródeł, dlatego nie można ich wykazać np. w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Wszystkie przychody z giełdy trzeba rozliczyć w oddzielnym druku podatkowym – PIT-38.

Podatek dochodowy, jaki trzeba odprowadzić od dochodów z giełdy, ma formę 19% ryczałtu. Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, zatem możliwe jest uwzględnienie kosztów, jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

Jeżeli dochody pochodzą z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i w ich uzyskaniu pośredniczył podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny, do 2 marca 2018 r. podatnik otrzyma formularz PIT-8C. Druk ten jest informacją o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Na podstawie danych zawartych w PIT-8C należy wypełnić rozliczenie podatkowe. Można to zrobić korzystając z PIT 2017 program, który umożliwia przesłanie zeznania w formie e-deklaracji.

Ze względu na to, że inwestycje giełdowe są obarczone relatywnie dużym ryzykiem i możliwe jest osiągnięcie zarówno dużych zysków, jak i sporych strat, w trakcie roku podatkowego nie są odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero po zakończeniu roku ustala się, czy dokonane inwestycje przyniosły dochód, czy stratę. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku trzeba wypełnić deklarację roczną. Wykazane straty będzie można odliczyć w kolejnych latach i obniżyć w ten sposób wysokość zobowiązania podatkowego.

Rozliczenie roczne 2017 na formularzu PIT-38 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2018 r. W tym dniu upływa także ostateczny termin uregulowania zobowiązania podatkowego. Wpłacenie podatku w późniejszym terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę.