PITy 2017 program

epity1

Rodzaje załączników do druków PIT 2017

 

Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie roczne 2017, w którym brakuje załączników, jest niekompletne i będzie wymagało korekty.

W dalszej części artykułu zostały szczegółowo opisane wszystkie rodzaje druków dołączanych do formularzy PIT. Zapoznanie się z ich charakterystyką umożliwi nam poprawne dobranie załączników do rocznej deklaracji podatkowej.

PIT/B jest załącznikiem do formularzy PIT-36 i PIT-36L, wypełniają go tylko ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W PIT/B wpisywane są informacje o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku posiadania kilku przedsiębiorstw, trzeba wypełnić oddzielny formularz dla każdego z nich. Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają oddzielne załączniki PIT/B, chyba że tylko jeden z nich jest przedsiębiorcą, w takiej sytuacji obowiązek złożenia PIT/B ciąży tylko na nim.

PIT/D jest załącznikiem do formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Wpisuje się w nim informacje o odliczonych wydatkach na cele mieszkaniowe. PIT/D wypełniają tylko te osoby, które na podstawie praw nabytych korzystają z ulg budowlanych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim składają tylko jeden załącznik, nawet wtedy, gdy rozliczają się oddzielnie.

PIT-2K mają obowiązek złożyć, wraz z formularzem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37, osoby które na podstawie praw nabytych rozpoczynają korzystanie z tzw. ulgi odsetkowej. Załącznik ten wypełnia się tylko w pierwszym roku, natomiast we wszystkich kolejnych latach ulgę odlicza się na formularzu PIT/D.

Kolejnym załącznikiem jest PIT/O, wpisujemy w nim informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. PIT/O trzeba dołączyć do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37 jeżeli:

  • korzystamy z ulg podatkowych: prorodzinnej, internetowej, na wyszkolenie uczniów, rehabilitacyjnej,

  • przekazaliśmy darowiznę na: cele kultu religijnego, cele krwiodawstwa, działalność pożytku publicznego, działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów),

  • dokonywaliśmy wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

  • otrzymaliśmy zwrot nienależnie pobranych świadczeń, który zwiększa dochód do opodatkowania.

Małżonkowie rozliczający się na jednym formularzu podatkowym, powinni wypełnić oddzielne załączniki PIT/O, ponieważ, mimo wspólnego rozliczenia, każdy z nich zachowuje swoje prawo do ulg i odliczeń.

PIT/M jest załącznikiem do formularza PIT-36. Wypełniają go rodzice, którzy mają obowiązek rozliczenia dochodów osiągniętych przez niepełnoletnie dziecko. W załączniku trzeba podać informacje o wysokości dochodu małoletniego dziecka, który został doliczony w PIT-36. Jeżeli rodzice dziecka rozliczają się oddzielnie, deklaracja pit 2017 każdego z nich powinna zawierać oddzielny załącznik PIT/B, gdyż każda z osób dolicza połowę dochodu dziecka.

PIT/Z jest załącznikiem, w którym podawana jest informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy. Załącznik ten mają obowiązek wypełnić przedsiębiorcy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. Małżonkowie zawsze wypełniają oddzielnie PIT 2017 załączniki, nawet wtedy, gdy składają wspólne zeznanie podatkowe.

Załącznik PIT/ZG może zostać dołączony do formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39. Podajemy w nim informacje o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku. W jednym załączniku mogą być wykazane dochody tylko z jednego państwa. Małżonkowie, niezależnie od tego czy rozliczają się razem czy osobno, zawsze wypełniają oddzielne druki PIT/ZG.

Wszystkie opisane powyżej załączniki wypełnimy wykorzystując darmowy program do pitów 2017, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania rozliczenia krok po kroku.