PITy 2017 program

epity1

Program pity 2017 - jakie dochody w deklaracji PIT trzeba wpisać, a jakich nie.

 

Pit 2017 program, to narzędzie, które w przejrzysty i łatwy sposób umożliwi Państwu prawidłowo wypełnić rozliczenie podatkowe. Każdy rok przynosi zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach, dlatego aby uniknąć błędów zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji podatki 2017 program. Jeżeli podatnik w danym roku osiągnie dochody, wówczas bez względu na ich wysokość musi w Urzędzie Skarbowym złożyć rozliczenie roczne. Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek powszechności opodatkowania, z którego wynika, iż podatkiem dochodowym objęte są niemal wszystkie rodzaje osiąganych dochodów.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w swej treści wymienia źródła przychodów. Są nimi: stosunek służbowy, stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytury, renty, działalność osobista, pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa, prawa majątkowe, zbycie tych praw oraz zbycie nieruchomości. Głównym, podstawowym i najczęściej wykorzystywanym źródłem jest przychód ze stosunku pracy. Obejmuje on swym zakresem wszelkie wypłaty pieniężne oraz finansową wartość świadczeń w naturze lub ich równowartość. Przychodami ze stosunku pracy są zatem: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe, dodatki oraz nagrody, rekompensata za niewykorzystany urlop, wszelkie zobowiązania pieniężne ponoszone w imieniu pracownika, bądź inne nieodpłatne lub częściowo płatne świadczenia.

 

Zdarzają się sytuacje, w których pracownicy otrzymują świadczenia pozapłacowe, takie jak: abonamenty medyczne, karnety rekreacyjne, polisy ubezpieczeniowe, itp. Należy pamiętać, iż zdecydowana ich większość podlega opodatkowaniu. Przychodem ze stosunku pracy według administracyjnej wykładni jest sam fakt otrzymania przez pracownika abonamentu, a nie jego użycie i skorzystanie z konkretnej usługi medycznej. Nieobowiązkowa opieka medyczna jest nieodpłatnym świadczeniem, za które należy zapłacić podatek.

Do przychodów pozyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście należą:

 1. działalność artystyczna, naukowa, literacka, oświatowa, trenerska i publicystyczna;

 2. uprawianie sportu;

 3. uczestnictwo w konkursach naukowych, kulturalnych, artystycznych lub dziennikarskich;

 4. piastowanie stanowisk społecznych oraz wykonywanie obowiązków obywatelskich związanych z realizacją na przykład mandatu radnego, posła lub senatora;

 5. zasiadanie w radach nadzorczych, zarządach lub komisjach stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

 6. realizacja zadań płatników, syndyków, inkasentów bądź biegłych sądowych.

W grupie przychodów osiąganych z tytułu działalności osobistej znajdują się także świadczenie, które wykonywane są w oparciu o umowę zlecenie bądź umowę o dzieło. Muszą być one jednak świadczone na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej lub na rzecz przedsiębiorców.

W rocznym zeznaniu podatkowym należy wykazać przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy bądź poddzierżawy, jak również przychody z leasingu rzeczy ruchomych i nieruchomych. Przychodem w tej sytuacji jest czynsz opłacany przez osobę wynajmującą.

 

Szczególny przypadek stanowi nieodpłatne udostępnienie nieruchomości lub też jej części innym osobom. Obowiązek uiszczenia podatku zostaje nałożony na osobę użyczającą lokal. Ustawodawca chciał w ten sposób zapobiec sytuacji nagminnego unikania płacenia podatku z tytułu najmu. Za przychód uznawana jest równowartość czynszu, jaka mogłaby przysługiwać właścicielowi w chwil zawarcia umowy najmu. Wyjątek stanowi udostępnienie lokalu członkom własnej rodziny bądź jego wykorzystanie w celach społecznie użytecznych.

 

Źródłem przychodu, który powinien znaleźć się w rozliczeniu rocznym, jest przychód osiągany ze sprzedaży nieruchomości lub też jej części przed upływem okresu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość ta została zakupiona lub wybudowana. Można jednak skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku, jeżeli w przeciągu dwóch lat uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostaną spożytkowane na przykład na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej lub zakup praw własnościowych. Opodatkowaniu nie podlegają również sprzedawane nieruchomości otrzymane na drodze spadku lub darowizny.

 

W grupie przychodów mogących wywołać konieczność zapłaty podatku znajdują się również:

 1. alimenty;

 2. zasiłki z ubezpieczeń społecznych;

 3. niektóre stypendia, nagrody i dopłaty.

Jeżeli Urząd Skarbowy w swym dochodzeniu wykaże, iż niektóre przychody uległy zatajeniu, będzie miał wówczas prawo nałożenia karnego podatku w wysokości 75% oraz prawo użycia sankcji karno-skarbowych.

Przepisy prawa podatkowego oprócz katalogu źródeł przychodów zawierają także przykłady przysługujących zwolnień od zapłaty podatku dochodowego. W zeznaniu nie trzeba przedstawiać przychodów związanych z:

 • otrzymywaną rentą, która został przyznana na podstawie uregulowań dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych;

 • odszkodowaniem, którego wysokość wynika z przepisów innej ustaw lub z rozporządzeń wykonawczych, za wyjątkiem:

  • odszkodowań i odpraw będących następstwem skrócenia wypowiedzenia obowiązującej umowy o pracę;

  • pieniężnych odpraw za rozwiązanie stosunku z przyczyn niezależnych od pracownika;

  • odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy funkcjonariuszowi, który pozostaje w stosunku służbowym;

  • odszkodowań wynikających z uregulowań zakazujących konkurencji;

  • odszkodowań za wyrządzone szkody na składnikach majątku z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej;

  • odszkodowań, które są konsekwencją zawartych ugód pozasądowych;

   • odszkodowaniem, które zostało przyznane represjonowanym osobom za ich działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego;

   • odszkodowaniem, które jest następstwem wyroku lub ugody sądowej;

   • odszkodowaniem, które ma postać renty przyznanej za uszkodzenie ciała lub działanie, którego konsekwencją jest rozstrój zdrowia, pozbawiający osobę poszkodowana w sposób całkowity lub częściowy możliwości podjęcia pracy;

   • odszkodowaniem, które zostało przyznane w oparciu o przepisy prawa geologicznego oraz prawa górniczego osobie będącej właścicielem nieruchomości;

   • korzyścią finansową będącą następstwem majątkowych i osobowych ubezpieczeń;

   • kwotą wygraną w kasynie, grze na automatach, grze w bingo pieniężne i bingo fantowe, wideoloterii;

   • kwotą wygraną w zakładach liczbowych, loterii pieniężnej, telebingo, zakładach wzajemnych, loterii promocyjnej, loterii audiotekstowej i loterii fantowej, jeżeli jednostkowa wysokość wygranej nie przekracza 2280 złotych;

   • pośmiertną odprawą bądź zasiłkiem pogrzebowym;

   • świadczeniem rodzinnym, dodatkiem rodzinnym, dodatkiem pielęgnacyjnym, zasiłkiem porodowym lub świadczeniem, które stanowi rekompensatę niewypłaconych alimentów;

   • jednostkowym zasiłkiem za urodzenie dziecka;

   • zakupem ubioru służbowego – umundurowania;

   • świadczeniem rzeczowym bądź jego równowartością wynikającą z uregulowań BHP;

   • otrzymanymi od pracodawcy bonami, kuponami lub talonami na zakup posiłków, napojów bezalkoholowych bądź innych artykułów spożywczych;

   • rekompensatą za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów bądź sprzętu;

   • ekwiwalentem kosztów przeniesienia służbowego, zasiłków na osiedlenie w maksymalnej wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia;

   • należnością za czas, w którym miała miejsce podróż służbowa;

   • należnością z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i obowiązków społecznych, nie większą jednak niż kwota 2280 złotych;

   • dodatkiem za rozłąkę dla pracowników czasowo przeniesionych;

   • ponoszonymi przez pracodawcę świadczeniami na pracowniczy kwaterunek prywatny bądź hotelowy;

   • zagranicznym wyjazdem osoby mieszkające na stałe w Polsce, uzyskującej jednocześnie dochody ze stosunku pracy;

   • stypendium dla osoby mieszkającej na stałe w Polsce, lecz przebywającej czasowo poza granicą kraju, kosztów zakwaterowania i utrzymania osoby skierowanej do dydaktycznej pracy w zagranicznych szkołach i ośrodkach akademickich;

   • rekompensatą kosztów, które musiał ponieść pracownik w związku z używaniem prywatnego pojazdu na potrzeby zakładu pracy;

   • pieniężnym wsparciem rodzin zastępczych oraz jednostkową pomocą dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz publicznych i niepublicznych oddziałów opiekuńczo-wychowawczych;

   • zapomogami związanymi z indywidualnymi wypadkami losowymi, klęskami żywiołowymi, przewlekłymi chorobami bądź śmiercią, w kwocie nie większej niż 2280 zł;

   • świadczeniami na rehabilitację zawodową, rehabilitację społeczną oraz rehabilitację leczniczą dla niepełnosprawnych osób ze źródeł Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bądź zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

   • świadczeniami dla kombatantów oraz członków ich rodzin (w tym ryczałtów energetycznych i dodatków kompensacyjnych);

   • uzyskaną należnością ze sprzedaży nieruchomości będącej częścią gospodarstwa rolnego;

   • odszkodowaniem wypłaconym na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami lub na podstawie odpłatnego zbycia własnej nieruchomości na cele, które uzasadniają jej wywłaszczenie;

   • korzyścią osiągniętą z zamiany rzeczy bądź praw, jeżeli jednorazowo nie przekraczają sumy 2280 zł;

   • świadczeniem rzeczowym bądź ich pieniężnym ekwiwalentem dla emerytów lub rencistów za łączący ich uprzednio z zakładem pracy stosunek służbowy, stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy oraz świadczeniem otrzymywanym od związków zawodowych w kwocie nie większej niż 2280 zł.

   • stypendium, które zostało przyznane w oparciu o przepisy dotyczące stopni naukowy oraz stopni i tytułów w zakresie sztuki, stypendium dla doktorantów przyznanego na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym, jak również stypendium za nieprzeciętne wyniki w nauce, których procedura udzielania uzyskała aprobatę ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego po wcześniejszym jej zaopiniowaniu przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego lub przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania;

   • świadczeniami pomocy materialnej dla osób będących, uczniami, studentami, słuchaczami studiów doktoranckich oraz osób, które biorą udział w innej formie kształcenia;

   • nagrodą otrzymaną od Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego za osiągnięcia w igrzyska olimpijskich bądź paraolimpijskich;

   • korzyścią otrzymaną za wynajem pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym, który znajduje się w gospodarstwie rolnym na terenie wiejskim, osobom, które w tym miejscu wypoczywają oraz korzyścią związaną z ich wyżywieniem, jeśli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia jest nie większa niż 5;

   • korzyścią pozyskaną od rządu państwa obcego, organizacji międzynarodowej bądź międzynarodowej instytucji finansowej mającej charakter bezzwrotnej pomocy;

   • dopłatą, dotacją, subwencją oraz nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym świadczeniem przyznany w związku z prowadzoną działalnością rolną, mającym swe źródło w budżecie państwa lub jednostki samorządowej, pochodzi od agencji rządowej, rządu państwa obcego, organizacji międzynarodowej bądź międzynarodowej instytucji finansowej;

   • korzyścią uzyskaną za zwrot udziałów w spółdzielni lub spółce osobowej;

   • korzyścią uzyskaną za zwrot dopłat wniesionych do spółki, która posiada osobowość prawną;

   • transferową wypłatą środków, które zostały zgromadzone na podstawie pracowniczego programu emerytalnego;

   • wypłatą środków, które zostały zgromadzone w formie zbiorowego ubezpieczenia na życie, związanego z funduszami inwestycyjnymi bądź zgromadzone w innej zbiorowej formie;

   • oszczędzaniem na indywidualnym koncie emerytalnym;

   • wypłatą środków znajdujących się w otwartym funduszu emerytalnym na współmierny rachunek byłego współmałżonka;

   • umorzoną pożyczką studencką bądź kredytem studenckim;

   • korzyścią osiągniętą z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;

   • świadczeniami sfinansowanymi przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź fundusz związków zawodowych, które nie przekraczają kwoty 380 zł;

   • wygraną w konkursie lub w grze, która została zorganizowana bądź nagłośniona w środkach masowego przekazu, jak również wgraną w konkursie o tematyce naukowej, kulturalnej, artystycznej, dziennikarskiej i sportowej oraz nagród ze sprzedaży premiowej, pod warunkiem, że jednostkowa wartość wygranej jest nie większa niż 760 zł;

   • korzyścią osiągniętą ze sprzedaży roślin zielarskich, dziko rosnących ziół, jagód, owoców leśnych i grzybów, pod warunkiem, iż zbiór został dokonany osobiście lub też z udziałem członków najbliższej rodziny;

   • uzyskaną dopłatą do wczasów, kolonii, obozów oraz zimowisk dla dzieci i młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia, jeżeli ów wypoczynek został zorganizowany przez podmioty mające uprawnienia do działalności w tym właśnie zakresie;

   • świadczeniami otrzymanymi z tytułu pomocy społecznej;

   • świadczeniami uzyskanymi od pracodawcy służącymi podniesieniu kwalifikacji i wykształcenia przez pracownika, z pominięciem wynagrodzenia za urlop szkoleniowy lub zwolnienie z części dnia pracy na rzecz podejmowanej przez pracownika nauki bądź podnoszenia jego kwalifikacji;

   • korzyścią wynikającą z zakupu zakładowego budynku lub lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę, która będzie różnicą pomiędzy ceną rynkową budynku/lokalu a rzeczywistą ceną zakupu;

   • naliczonymi odsetkami za nieterminową wypłatę wynagrodzeń i świadczeń z tytułu stosunku pracy, emerytury lub renty;

   • otrzymanym dodatkiem mieszkaniowym oraz ryczałtem na zakup opału;

   • korzyści osiągniętych przez krwiodawców, które są następstwem sprzedaży pobranej krwi lub osocza;

   • rekompensaty kosztów, które ponosi osoba bezrobotna w związku z jej dojazdem do miejsca pracy lub miejsca gdzie będzie odbywać staż, szkolenie, badanie lekarskie, do miejsca, w którym wykonywać będzie pracę użyteczną społecznie, do miejsca, w którym brać będzie udział w zajęciach z zakresu poradnictwa i przygotowania zawodowego, jak również kosztów zakwaterowania takiej osoby w miejscu pracy, stażu, szkolenia bądź przygotowania zawodowego;

   • świadczeniami pieniężnymi oraz świadczeniami rzeczowymi w związku z wykonywaniem mandatu posła i senatora;

   • korzyści osiągniętej z tytułu zbycia udziałów uzyskanych w drodze spadku lub darowizny w wysokości kwoty równoważnej zapłaconemu podatkowi od spadków i darowizn;

   • otrzymanym oprocentowaniem z tytułu zwrotu nadpłaconego zobowiązania podatkowego lub innej należności budżetowej;

   • otrzymanym oprocentowaniem z tytułu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług;

   • nagrodą dla uczestników konkursów, turniejów i olimpiad zorganizowanych na podstawie regulacji o systemie oświaty;

   • dopłatą bezpośrednią uzyskaną w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;

   • zwrotem VAT za materiały budowlane wykorzystane przy budowie lub remoncie własnego domu;

   • korzyścią otrzymaną w naturze bądź w innej nieodpłatnej formie od osoby, która została zaliczona do I i II grupy podatkowej na podstawie przepisów o podatku od spadków i darowizn;

   • korzyścią osiągniętą ze sprzedaży:

  • całego budynku mieszkalnego, części budynku lub udziału w tym budynku;

  • lokalu mieszkalnego, który jest odrębną nieruchomością lub udziału w tym lokalu;

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawie;

  • prawa do jednorodzinnego domu będącego częścią spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w tym prawie;

 • alimentami płaconymi na rzecz dzieci, które nie skończyły 25 lat, dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na ich wiek) oraz osób wymienionych w orzeczeniu sądowym, nie wyższych jednak niż 700 zł miesięcznie.