PITy 2017 program

epity1

Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?

 

Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym jest zależny od źródła, z którego osiągnęli dochody oraz wybranego sposobu naliczania podatku.

Jeżeli działalność artystyczna prowadzona przez podatnika ma charakter ciągły i jest prowadzona w celu zarobkowym, powinien prowadzić on działalność gospodarczą. Uzyskane dochody/przychody mogą być opodatkowane:

  • podatkiem progresywnym (18 i 32%) rozliczanym na formularzu PIT-36,

  • podatkiem liniowym (19%) rozliczanym na formularzu PIT-36L,

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, rozliczanym na formularzu PIT-28.

Wybór sposobu opodatkowania należy do podatnika. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku ryczałtu nie będzie możliwe uwzględnienie kosztów, gdyż podstawę do naliczenia podatku dochodowego stanowi przychód.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy artysta osiąga dochody z praw majątkowych. Będzie to miało miejsce, gdy wynagrodzenie jest uzyskiwane wskutek sprzedaży istniejącego dzieła lub poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej. W wyniku transakcji pomiędzy twórcą a kupującym dochodzi do przeniesienia praw autorskich bądź udzielenia licencji, umożliwiającej wykorzystywanie dzieła. Uzyskany w ten sposób dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i powinien zostać wykazany w formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Ostatnim sposobem w jaki artysta może uzyskiwać dochody, jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest w tym przypadku obowiązkiem płatnika. Uzyskany dochód jest obciążony podatkiem progresywnym i trzeba go uwzględnić wypełniając PIT-36 lub PIT-37 formularz.

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez artystów bardzo ważną rolę odgrywają koszty uzyskania przychodów. Przypomnijmy, że przychód pomniejszony o koszty daje nam dochód, od którego następnie naliczany jest podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami artyści i twórcy mają prawo do uwzględnienia w deklaracji pit za 2017 rok 50% kosztów, co pozwala na znaczne obniżenie podstawy do opodatkowania, a tym samym kwoty podatku dochodowego, jaki należy odprowadzić na konto urzędu skarbowego.

Do niedawna twórcy mogli odliczać 50% koszty niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w zeszłym roku, 50% można obecnie odejmować jedynie od przychodu nieprzekraczającego 85 528 zł (maksymalne koszty będą w tym przypadku wynosiły 42 764 zł). Zatem jeżeli roczny przychód podatnika przekroczy 89 528 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę będzie można odliczyć jedynie 20% koszty ryczałtowe. Co więcej, osoby, które uzyskały dochód na podstawie umów cywilnoprawnych nie będą mogły umniejszyć nadwyżki przychodu ponad 85 528 zł o jakiekolwiek koszty.

Przepisy dopuszczają także odliczanie kosztów w inny sposób niż wskazano powyżej. Podatnik może zdecydować się na odejmowanie kosztów w faktycznie poniesionej wysokości. W takiej sytuacji, wypełniając zeznanie roczne 2017, będzie mógł umniejszyć dochód jedynie o koszty, które potrafi odpowiednio udokumentować. Trzeba mieć na uwadze, że uwzględnianie kosztów faktycznych uniemożliwia skorzystanie ze stawki 50%, w związku z tym jeżeli poniesione koszty okażą się w ostatecznym rozrachunku niższe, podatnik będzie musiał zapłacić wyższy podatek. Zaletą odliczania kosztów w faktycznie poniesionej wysokości, jest możliwość umniejszenia o nie przychodu niezależnie od tego, jaka była jego wysokość. Zatem nawet wtedy, gdy przychód podatnika przekroczy 85 528 zł, odjęcie wyższych kosztów będzie możliwe.

Najlepszym sposobem na poprawne odliczenie kosztów w rocznej deklaracji podatkowej jest wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy w PIT 2017 program, który umożliwia szybkie i bezproblemowe rozliczenie się z fiskusem.