PITy 2017 program

epity1

Zwrot nienależnych świadczeń. Skorzystaj z pity 2017 program i rozlicz swój podatek.

 

Co to są świadczenia nienależne?

 

Definicja świadczeń nienależnych została określona przez prawo cywilne. Zgodnie z nią do tego rodzaju świadczeń zaliczane są wszystkie świadczenia, które:

  • zostały spełnione w momencie, gdy nie istniała taka konieczność,

  • zostały spełnione, mimo że cel danego świadczenia nie został przez określoną osobę osiągnięty,

  • zostały spełnione, mimo że czynność prawna, która zobowiązywała do wykonania danego świadczenia nie była i nie stała się ważna nawet, gdy świadczenie zostało spełnione.

Innymi słowy świadczeniem nienależnym są korzyści, które zostały uzyskane bezpodstawnie. Często świadczenie nienależne nazywane jest bezpodstawnym wzbogaceniem.

Przepisy podatkowe przewidują możliwość dokonania odliczenia nienależnych świadczeń, które zostały przez podatnika zwrócone, od podstawy opodatkowania. Jest to możliwe, ponieważ po dokonaniu zwrotu konieczne jest zniwelowanie podwyższonej podstawy opodatkowania i wyższego podatku dochodowego, który został przez podatnika zapłacony w roku pobrania świadczenia. Do nienależnie pobranych świadczeń zalicza się przede wszystkim renty i emerytury, a także zasiłki pobierane przez osoby bezrobotne, świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne. Jeżeli przysługuje nam prawo do skorzystania z tego rodzaju ulgi watro jest pobrać z Internetu pity 2017 program, który umożliwia szybkie rozliczanie pitów za 2017.

 

W jaki sposób dokonać odliczenia?

 

Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście wykorzystanie aplikacji takiej jak program do rozliczania pitów 2017. Samo rozliczenie polega na odliczeniu zwróconej przez podatnika kwoty (brutto). W zakresie takiego odliczenia nie istnieją żadne limity, co oznacza, że jeżeli to możliwe możemy od razu odliczyć całą kwotę, natomiast jeśli osiągnięty przez nas dochód w danym roku podatkowym jest niższy niż kwota jaką możemy odliczyć, to mamy prawo do dokonania odliczenia w latach kolejnych, dzieląc kwotę całkowitą na dowolne części, przy czym ustawa ogranicza liczbę lat do pięciu lat następujących po roku, w którym możliwe było po raz pierwszy skorzystanie z ulgi.

Bardzo istotne jest, że w momencie dokonania zwrotu nienależnego świadczenia przez podatnika pomniejszona zostaje podstawa opodatkowania w roku, w którym owy zwrot został dokonany, a zatem nie jest konieczne składanie jakiejkolwiek korekty za rok, w którym dane świadczenie zostało wliczone do dochodu podatnika powiększając tym samym podstawę opodatkowania i zwiększając zapłacony przez niego podatek. Korekta ta nie jest także składana przez płatnika W związku z tym jeżeli w 2017 roku dokonaliśmy zwrotu nienależnego świadczenia, które otrzymaliśmy w roku 2007, to składając rozliczenie roczne 2017 program będziemy mogli zmniejszyć wysokość podstawy opodatkowania o kwotę świadczenia oraz zapłacony w 2007 roku z tytułu jego otrzymania podatek.

 

Kiedy możliwe jest dokonanie odliczenia?

 

Z omawianej ulgi mogą skorzystać jedynie podatnicy, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych oraz podatnicy których przychody podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego (składają oni deklaracje podatkowe na formularzach: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37). Prawo do odliczenia nie przysługuje natomiast podatnikom opodatkowanym przy pomocy karty podatkowej, podatnikom płacącym podatek liniowy (PIT-36L) oraz osobom uzyskującym przychody w wyniku zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych itp. (PIT-38). Ponieważ zwrot świadczeń nienależnych powinien być dokonywany prze podatnika w kwocie brutto, w momencie, gdy zostanie przez niego zwrócona jedynie kwota netto podatnik traci możliwość dokonania odliczenia od dochodu uzyskanego w roku, w którym dokonany został przez niego zwrot.