PITy 2017 program

epity1

Czy student zobowiązany jest zapłacić podatek od zapomogi? Rozliczenie pit wykonaj przy użyciu najlepszego narzędzia na rynku - pity 2017 program.

 

Coraz więcej studentów zaczyna pracować już w trakcie studiów w celu zdobycia niebywale ważnego doświadczenia zawodowego. Wczesne rozpoczęcie pracy sprawia, że kończąc studia mają oni doświadczenie, którego wiele osób może im pozazdrościć. W związku z wykonywaną pracą, za którą otrzymywane jest wynagrodzenie studenci muszą co roku składać deklarację podatkową, gdyż są oni podatnikami, a w związku z tym muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Studenci, jako ludzie młodzi i otwarci na nowe rozwiązania, bardzo chętnie wykorzystują do wypełniania deklaracji podatkowej aplikacje komputerowe takie jak program pit 2017. Przy pomocy pity 2017 program wypełnienie formularza PIT staje się zdecydowanie prostsze i co bardzo istotne zajmuje mniej czasu.

 

W trakcie studiów studenci mają możliwość ubiegać się o różnego rodzaju stypendia i zapomogi, część z nich ma wesprzeć budżet studenta i umożliwić mu utrzymanie się poza domem, część przyznawana jest w momencie uzyskiwania wybitnych wyników w nauce lub sporcie. Wśród stypendiów mających umożliwić studentom studiowanie możemy wymienić między innymi: stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie oraz stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych. Studenci wybitni mogą natomiast ubiegać się o stypendium naukowe, stypendium sportowe oraz stypendia ministra zarówno za wybitne osiągnięcia w nauce jak i w sporcie. Bardzo często studenci w momencie otrzymania zapomogi lub stypendium zastanawiają się, czy powinny one zostać wykazane w ich zeznaniu rocznym i czy konieczne jest opłacenie z tytułu ich otrzymania podatku. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym wykonując rozliczenie podatku za 2017 rok studenci nie muszą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanych zapomóg oraz stypendiów, gdyż są one z tego podatku zwolnione. Oznacza to, że rozliczanie pitów za 2017 wymaga od nich zapłacenia podatku jedynie od osiąganych dochodów wynikających z odbytych praktyk, staży bądź regularnej pracy. Jak już wspomniano powyżej zwolnieniu ustawowemu podlegają wszystkie stypendia i zapomogi niezależnie od kierunku i trybu studiów (stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe), wysokości otrzymywanego stypendium lub zapomogi oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna), na której student studiuje, a także wieku studenta. Co więcej na zwolnienie z podatku nie ma wpływu także źródło zapomogi i stypendium (budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego, budżet uczelni).

 

Na koniec warto dodać, że istnieje różnica między zapomogą a stypendium. Przyznanie studentowi zapomogi wiąże się z wystąpieniem zdarzenia losowego, które spowodowało, że student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z tym, że trudna sytuacja materialna (w większości przypadków) ma charakter tymczasowy zapomoga przyznawana jest jednorazowo. Zdarzeniem losowym pozwalającym na ubieganie się o zapomogę może być klęska żywiołowa, ciężka choroba, a także śmierć bliskiego członka rodziny, studenci mogą ubiegać się o zapomogę także po narodzinach dziecka. Jeżeli trudna sytuacja materialna studenta ma charakter trwały zamiast ubiegania się o zapomogę powinien on wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego, wniosek o jego przyznanie należy złożyć w macierzystej uczelni, przy czym należy pamiętać, że stypendia socjalne są przyznawane jedynie tym studentom, których sytuacja finansowa jest naprawdę trudna. Co roku wyznaczana jest maksymalna wartość dochodu przypadająca na jednego członka rodziny kwalifikująca studenta do możliwości ubiegania się o stypendium socjalne.