PITy 2017 program

epity1

Wysoki, bo aż 75% podatek od nieujawnionych dochodów. Podatniku, żeby uniknąć błędów w rozliczeniu podatkowym skorzystaj z najpopularniejszego na rynku PITy 2017 program.

 

Bez względu na to czy rozliczenie podatkowe 2017 wykonujesz na formularzach, czy przez darmowy program do pit 2017, procedura jest taka sama. Warto więc przyłożyć się do starannego rozliczenia z fiskusem. Z pewnością łatwiejszą formą jest rozliczenie przez Internet 2017. Aplikacja jaką jest Pity 2017 program ogranicza możliwość popełniania błędu, ponieważ kwoty w formularzach są obliczane automatycznie unikamy popełniania błędów kalkulacyjnych, co przy tradycyjnym liczeniu jest sprawą nagminną. Z programem pity 2017 nie musisz się o nic martwić bo „inteligentny” program zrobi za Ciebie wszystkie kalkulacje. Jedyne co musisz zrobić to zainstalowanie w swoim komputerze trzech (darmowych dostępnych na stronach producenta) aplikacji, najlepiej w najnowszych wersjach: Adobe AIR, Adobe Flash Player oraz Adobe Reader. Z programem pity 2017 nie będziesz się martwić , ze fiskus się Tobą zainteresuje.

 

Jeśli wydajesz więcej, niż zarabiasz, może zainteresować się tobą fiskus. Gdy się okaże, że masz dochody, których nie ujawniłeś, albo nie znajdują one pokrycia w tych, które zgłosiłeś do opodatkowania wypełniając rozliczenie roczne 2017, możesz mieć kłopoty Więc jeżeli podatnik nie jest w stanie wykazać źródeł pochodzenia swojego majątku, wówczas do nieujawnionej części stosuje się sankcyjną stawkę podatku w wysokości aż 75 % dochodu. Ma to zniechęcić do ukrywania dochodów przed opodatkowaniem.

 

Ten stan rzeczy reguluje art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

 

Opodatkowanie nieujawnionych dochodów dotyczy tylko osób fizycznych i może zostać dokonane wyłącznie z urzędu, czyli po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, skarbowej, postępowania w kwestii nieujawnionych źródeł przychodów wyróżnia się dwa warianty opodatkowania ww. dochodów:

  • opodatkowanie nieujawnionych źródeł przychodów;
  • opodatkowanie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.

Opodatkowanie według 75-proc. stawki wynika z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem podatek w formie ryczałtu pobiera się od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w wysokości 75 procent dochodu. Jest to szczególny rodzaj opodatkowania oparty na znamionach zewnętrznych świadczących o zamożności podatnika.

 

W przypadku opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów wspólne opodatkowanie małżonków jest wyłączone, gdyż jest ono możliwe tylko na wspólny wniosek złożony w zeznaniu. W konsekwencji zobowiązanie podatkowe z nieujawnionych źródeł przychodu ustalone na podstawie wydatków poniesionych przez małżonków w czasie trwania małżeństwa podlega opodatkowaniu odrębnie na imię każdego z małżonków.

 

Dla skuteczności wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w odniesieniu do dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych konieczne jest zachowanie ustawowego, 5 letniego terminu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z ustawą decyzja musi być doręczona stronie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja. Czyli z dniem 1 stycznia 2017 przedawnieniu ulegają roszczenia organów podatkowych w stosunku do podatników z tytułu nieujawnionych przychodów uzyskanych w okresie przed 1 stycznia 2005 r. i decyzja w tym zakresie nie może być wydana.