PITy 2017 program

epity1

Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?

 

Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ale również na giełdach zagranicznych. O ile rozliczenie PIT 2017 przychodów uzyskanych na GPW w jest proste, bo biuro maklerskie, po zakończeniu roku podatkowego, ma obowiązek przekazania podatnikowi formularza PIT-8C, będącego informacją o dochodach z kapitałów pieniężnych, o tyle opodatkowanie dochodów uzyskanych na giełdach zagranicznych często budzi wiele wątpliwości.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z inwestycji giełdowych są klasyfikowane jako dochody z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego wysokość wynosi obecnie 19%. Podczas rozliczania dochodów uzyskanych na giełdach zagranicznych istotna jest rezydencja podatkowa podatnika, a nie państwo, w którym znajduje się giełda. Za rezydenta podatkowego danego kraju uważa się osobę, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  • spędza na jego terenie więcej niż 183 dni w roku,

  • posiada na jego terenie centrum interesów osobistych i/lub biznesowych.

Zatem osoba posiadająca polską rezydencję podatkową, inwestująca na giełdach, które znajdują się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek wykazania wszystkich dochodów uzyskanych z inwestycji kapitałowych w pit za 2017 rok. Przychody z kapitałów pieniężnych wykazuje się z oddzielnym formularzu podatkowym – PIT-38. Ostateczny termin złożenia deklaracji za 2017 r. upływa 30 kwietnia 2018 r.

Ze względu na ryzyko, jaki obarczone są inwestycje giełdowe, w trakcie roku podatkowego nie odprowadza się zaliczek na podatek dochodowy. Dopiero po zakończeniu roku ustala się czy inwestycje kapitałowe przyniosły zysk i opłaca podatek w odpowiedniej wysokości. Ostateczny termin uregulowania zobowiązania podatkowego jest taki sam jak termin złożenia zeznania na formularzu PIT-38 (30 kwietnia 2018 r.). Deklaracje PIT 2017 należy złożyć także wtedy, gdy osiągnięto stratę. Umożliwi to rozliczenie wykazanych strat w latach kolejnych. Podatnik ma prawo do uwzględniania strat (max. 50% straty rocznie) w rozliczeniach podatkowych za kolejne 5 lat. Odliczanie strat pozwala na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Opodatkowanie dochodów z giełd zagranicznych może być dużo trudniejsze, niż ustalenie wysokości należnego podatku od dochodów z GPW. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy podmiot pośredniczący w zawieraniu transakcji (biuro maklerskie) miał swoją siedzibę za granicą. Zagraniczne biuro maklerskie nie jest zobowiązane do wystawiania PIT-8C, jednak nie zwalnia to podatnika z obowiązku złożenia deklaracji rocznej. W związku z tym podatnik, wypełniając zeznanie podatkowe 2017, będzie musiał samodzielnie ustalić wysokość:

  • uzyskanego przychodu,

  • kosztów uzyskania przychodu,

  • dochodu do opodatkowania,

  • zobowiązania podatkowego.

Do określenia wszystkich powyższych kwot najlepiej wykorzystać wyciągi z konta maklerskiego. Trzeba pamiętać, że kwoty wyrażone w walucie obcej muszą zostać przeliczone na złote polskie wg średniego kursu NBP.

Rozliczając dochody z giełd zagranicznych, poza formularzem PIT-38 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym załącznik PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i opłaconym podatku dochodowym). Deklaracji nie można wypełnić wraz z małżonkiem, nawet wtedy, gdy rachunek inwestycyjny jest wspólny – każdy z podatników rozlicza uzyskane dochody kapitałowe samodzielnie. Zeznanie można wysłać do urzędu w formie elektronicznej, warto wykorzystać w tym celu bezpłatny program PIT 2017, który przeprowadzi nas przez procedurę wypełniania niezbędnych formularzy krok po kroku i umożliwi bezpieczne złożenie deklaracji za pośrednictwem sieci internetowej.