PITy 2017 program

epity1

Jak powinny zostać udokumentowane wydatki odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

 

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od dochodu lub przychodu (ryczałt), zatem umniejsza podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Z ulgi mogą skorzystać:

 • osoby niepełnosprawne, których roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł,

 • osoby mające na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której roczny dochód nie przekroczył 9 102 zł.

W ramach ulgi PIT 2017 można odliczyć wydatki poniesione:

 • na cele rehabilitacyjne,

 • w celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych.

Przepisy regulujące korzystania z ulgi dzielą wydatki na dwa rodzaje – limitowane i nielimitowane. Wydatki limitowane można odliczyć tylko do pewnej kwoty, albo powyżej tej kwoty. Natomiast wydatki nielimitowane podatnik może odjąć od dochodu lub przychodu w faktycznie poniesionej wysokości.

Katalog wydatków, które podatnik ma prawo uwzględnić wypełniając rozliczenie pit 2017, jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że odjąć od dochodu można tylko te wydatki, które zostały w tym katalogu wskazane.

Ulgę można uwzględnić tylko wtedy, gdy rozliczamy się na formularzu:

 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – podatek progresywny,

 • PIT-37 druk – podatek progresywny (dochody uzyskane za pośrednictwem płatnika).

Osoby, które korzystają z ulgi rehabilitacyjnej muszą poza właściwym drukiem podatkowym wypełnić także załącznik PIT/O. Mimo że prawie wszystkie dokonane odliczenia powinny zostać odpowiednio udokumentowane, dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne, nie trzeba składać wraz z deklaracją. Warto mieć jednak na uwadze, że do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu, urząd skarbowy może wezwać podatnika do przedstawienia dowodów na to, że odliczenie zostało dokonane poprawnie. Dlatego zalecane jest przechowywanie pełnej dokumentacji. Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się po roku, w którym został złożony PIT 2017 formularz i trwa 5 lat. Zatem zobowiązanie podatkowe wynikające z deklaracji za 2017 r. ulegnie przedawnieniu 31 grudnia 2020 r.

Dokument potwierdzający poniesienie wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną, powinien wskazywać:

 • kto dokonał zapłaty,

 • na rzecz jakiego podmiotu została dokonana wpłata,

 • co było przedmiotem transakcji,

 • kiedy dokonano wpłaty,

 • zapłaconą kwotę.

Powyższe wymagania spełniają np. potwierdzenia dokonania przelewu bankowego, faktury, rachunki oraz dowody wpłaty.

Posiadanie dowodów potwierdzających poniesienie kosztów nie jest wymagane w przypadku wydatków limitowanych na:

 • opłacenie przewodników dla osób niewidomych należących do I lub II grupy inwalidztwa oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które należą do I grupy inwalidztwa;

 • utrzymanie psa asystującego dla osób niewidomych należących do I lub II grupy inwalidztwa oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które należą do I grupy inwalidztwa;

 • użytkowanie samochodu osobowego w celu dowiezienia osoby niepełnosprawnej należącej do I grupy inwalidztwa lub niepełnosprawnego dziecka (poniżej 16 lat) na niezbędne zabiegi o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym.

Mimo że dokumentacja nie jest konieczna urząd skarbowy, po tym jak deklaracja roczna 2017 zostanie złożona, ma prawo zażądać przedstawienia dowodów na to, że podatnik miał podstawy do dokonania odliczenia w określonej kwocie. Zatem może się okazać, że niezbędne będzie:

 • podanie imienia i nazwiska osoby, która pełniła funkcję przewodnika dla osoby niewidomej należącej do I lub II grupy inwalidztwa lub dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, która należy do I grupy inwalidztwa;

 • przedstawienie dokumentów potwierdzających, że osoba niepełnosprawna odbyła niezbędne zabiegi o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym,

 • przedstawienie certyfikatu potwierdzającego, że pies posiada status psa asystującego dla osoby niewidomej należącej do I lub II grupy inwalidztwa lub dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, która należy do I grupy inwalidztwa.