PITy 2017 program

epity1

Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?

 

Z ulgi prorodzinnej w PIT 2017 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2017 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku z wprowadzonymi zmianami, przypadku pierwszego dziecka prawo do ulgi jest zależne od stanu cywilnego podatnika oraz od dochodu, który uzyskał on w trakcie 2017 r. Ze względu na to, że ulga prorodzinna jest odliczana bezpośrednio od podatku, a nie tak jak większość ulg od podstawy do opodatkowania, jej wpływ na wysokość zobowiązania, jakie ma obowiązek uregulować podatnik, jest bardzo duży. Możliwość znacznego obniżenia kwoty podatku dochodowego, jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego, sprawia, że ulga na dzieci jest uznawana za najważniejszą z ulg podatkowych.

Do odliczenia ulgi mają prawo nie tylko rodzice/opiekunowie prawni, którzy wychowują dzieci niepełnoletnie. Ulga przysługuje także na dzieci, które ukończyły 18 lat. Wypełniając rozliczenie roczne 2017, kwotę podatku można umniejszyć o ulgę prorodzinną tylko wtedy, gdy pełnoletnie dziecko:

  1. 1.otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny,
  2. 2.nie ukończyło 25 lat, osiąga dochody opodatkowane wg skali i dochody z kapitałów pieniężnych w łącznej kwocie nie przekraczającej 3 091 zł rocznie oraz kontynuuje naukę w szkołach wskazanych w:
    1. oprzepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym,
    2. oprzepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach, które regulują system oświaty w innym państwie.

Osoby odliczające ulgę na dzieci są zobowiązane do dołączenia do zeznania załącznika PIT/O, który można wypełnić wykorzystując bezpłatny program pity 2017.

Korzystając z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko trzeba pamiętać, że utrata prawa do ulgi następuje w momencie wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

  • ukończenia przez dziecko 25 lat (z wyłączeniem dzieci spełniających wymóg z pkt 1),
  • wstąpienia dziecka w związek małżeński,
  • ukończenia edukacji (z wyłączeniem dzieci spełniających wymóg z pkt 1).