PITy 2017 program

epity1

Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?

 

Osoby, które w trakcie 2017 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2017 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 stanowi informację o uzyskanych dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku. Obowiązek wystawienia PIT-11 spoczywa na podmiocie pełniącym funkcję płatnika (zazwyczaj jest to zleceniodawca lub pracodawca). Zgodnie w ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik powinien przekazać PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu do 2 marca 2018 r. Osoby, które do tej pory nie otrzymały formularza, powinny skontaktować się ze zleceniodawcą/pracodawcą i wyjaśnić sytuację.

                Informacje zawarte w PIT-11 trzeba zweryfikować, żeby uniknąć ewentualnych błędów w deklaracji pit za 2017 r. Jeżeli okaże się, że płatnik popełnił błędy podczas wypełniania informacji o dochodach, konieczne może okazać się ich skorygowanie. W poniższej tabeli przedstawiono, jakie błędy w PIT-11 można korygować, a jakie nie.

Błędy w PIT-11

Korygujemy

Nie korygujemy

Błędy wynikające z niepoprawnego wpisania poszczególnych kwot do formularza PIT-11. Zatem jeżeli płatnik w trakcie roku wykonywał poprawne rozliczenia, a błąd popełnił jedynie podczas wypełniania PIT-11, to informacja o dochodach i pobranych zaliczkach może zostać skorygowana.

  1. 1.Błędów powstałych wskutek nieprawidłowych kalkulacji, które były dokonywane przez płatnika w trakcie roku podatkowego, tj.:
  • błędnej kwoty dochodu,
  • błędnych kosztów uzyskania przychodu,
  • niewłaściwej kwoty opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
  • niewłaściwej kwoty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  1. 2.Błędnego miejsca zamieszkania podatnika (chyba, że płatnik został poinformowany o zmianie adresu).

                Jeżeli korekta PIT-11 okaże się niezbędna, podatnik powinien przystąpić do rozliczania uzyskanych przychodów po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza. Żeby ułatwić sobie poprawne obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, warto wykorzystać do wygenerowania zeznania program do pit za 2017 r.