PITy 2017 program

epity1

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w trakcie danego roku podatkowego na:

 • cele rehabilitacyjne,

 • ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi PIT 2017 mogą skorzystać:

 • osoby niepełnosprawne, jeżeli ich roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł,

 • opiekunowie osób niepełnosprawnych, których roczny dochód nie przekroczył 9 120 zł.

W przypadku tej ulgi podatkowej, bardzo ważne jest zdefiniowanie, jakie osoby uznaje się za osoby niepełnosprawne. Zgodnie z przepisami regulującymi korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, osobami niepełnosprawnymi są osoby, które:

 • posiadają lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, potwierdzony odpowiednim orzeczeniem,

 • nie ukończyły 16 lat i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

 • na podstawie decyzji odpowiedniego organu, otrzymują rentę z tytuły częściowej lub pełnej niezdolności do pracy,

 • na podstawie decyzji odpowiedniego organu, pobierają rentę socjalną lub szkoleniową.

Opiekunami osób niepełnosprawnych, którym przysługuje prawo do dokonania odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2017 mogą być:

 • członkowie rodziny: mąż, żona, dzieci, rodzice, teściowie, bracia, siostry,

 • ojczym, macocha, pasierbice, pasierbowie,

 • dzieci przysposobione,

 • dzieci przyjęte na wychowanie.

Katalog odliczeń, jakich można dokonać w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że od dochodu można odjąć tylko te wydatki, które są wykazane w tym katalogu. Wypełniając zeznanie roczne w program PIT 2017, trzeba także pamiętać, że niektóre wydatki mogą być odliczane w sposób nielimitowany, a inne w sposób limitowany.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Do właściwego druku konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O. Nie ma jednak obowiązku składania wraz z deklaracją dokumentacji potwierdzającej faktyczne poniesienie wydatków odliczonych w ramach ulgi.