PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017 z PITY 2017 program. Ulgi dzielą się na takie odpisywane od podatku i odpisywane od dochodu, poznaj różnice.

 

Najłatwiej z ulg podatkowych skorzystasz rozliczając PITa przy użyciu program PITY 2017, jest to aplikacja przeznaczona do rozliczeń podatkowych. Z PIT 2017 program do rozliczenia wykonasz rozliczenie podatku tak szybko jak jeszcze nigdy.

 

Ulgi przysługujące podatnikom opłacającym podatek dochodowy od osób fizycznych możemy podzielić na trzy rodzaje, pierwszym z nich są ulgi, które podlegają odliczeniu bezpośrednio od należnego podatku, a zatem ulgi tego typu mają bezpośredni wpływ na to w jakiej wysokości podatek będziemy musieli w danym roku podatkowym zapłacić. Drugim rodzajem ulg, które mogą zostać przez podatnika odliczone są ulgi odejmowane od uzyskanego dochodu, ulgi takie zmniejszają podstawę opodatkowania, czyli kwotę, od której następnie naliczany jest należny podatek. Ostatnim rodzajem ulg są ulgi polegające na możliwości zastosowania niższej, a co za tym idzie bardziej korzystnej stawki podatkowej dzięki czemu płaci on niższy podatek. Wszystkie wymienione ulgi można łatwo i co najważniejsze – poprawnie, rozliczyć przy pomocy pity 2017 program. Warto dodać, że darmowy program do rozliczania pitów 2017 można w bardzo łatwy sposób pobrać z Internetu.

 

Zanim wykonamy odpowiednie do rodzaju uzyskiwanych dochodów rozliczenia pit 2017 warto dowiedzieć się jakie dokładnie ulgi odliczamy od dochodu, a jakie dopiero od podatku. Wszystkie te informacje zawiera również obszerna dokumentacja będąca integralną częścią pit 2017 program do rozliczania i pozwalająca podatnikowi w każdej chwili sprawdzić obowiązujące przepisy podatkowe.

 

Do ulg odliczanych od podatku zaliczamy:

  • wysokość składki wniesionej przez podatnika na ubezpieczenie zdrowotne (nie mylić z ubezpieczeniem społecznym, które odliczane jest od dochodu!),

  • jeden procent podatku, który podatnik decyduje się przekazać na dowolną organizację pożytku publicznego (organizacja ta jest przez podatnika wskazywana w deklaracji podatkowej – należy podać jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, po opłaceniu podatku jego jeden procent zostaje przekazany przez urząd skarbowy wskazanej organizacji),

  • ulgę umożliwiającą osobom wychowującym dzieci (zarówno własne jak i przysposobione) odliczenie kwoty równej 1112,04 zł na każde dziecko.

Wśród ulg podlegających odliczeniu od dochodu możemy natomiast wymienić:

  • składki wniesione z tytułu ubezpieczenia społecznego (zarówno te, które podatnik zapłacił w ciągu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie sam jako ubezpieczenia własne oraz osób, które z podatnikiem współpracują, a także te, które w imieniu podatnika opłacił podatnik poprzez potrącenie wysokości ubezpieczeń społecznych od osiągniętego dochodu),

  • wydatki jakie osoba niepełnosprawna lub podatnik na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna ponieśli w związku z koniecznością rehabilitacji lub w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych (zakup niezbędnych sprzętów, urządzeń, przystosowanie lokalu mieszkalnego itp.),

  • wydatki poniesione w związku z użytkowaniem przez podatnika Internetu w miejscu jego zamieszkania (tzw. ulga internetowa) – odliczeniu podlega kwota w wysokości maksymalnie 760 zł rocznie,

  • darowizny przekazane przez podatnika na: cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa oraz na cele pożytku publicznego, przy czym łączna wartość przekazanej kwoty na wszystkie wymienione cele nie może przekraczać sześciu procent dochodu uzyskanego przez podatnika w trakcie roku podatkowego,

  • wysokość odsetek jaka musiała zostać przez podatnika opłacona w związku z zaciągnięciem przez niego kredytu, z którego środki zostały wykorzystane na sfinansowanie inwestycji umożliwiającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika (jest to tak zwana ulga odsetkowa),

  • dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego zwroty nienależnie pobranych przez niego w latach poprzednich świadczeń, które w związku z ich pobraniem zwiększały w tych latach podstawę opodatkowania.