PITy 2017 program

epity1

PIT 2017: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?

 

Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu zarządzania przedsiębiorstwem, które ma prowadzić do osiągnięcia zysków. Cechą charakterystyczną umowy o zarządzanie jest to, że:

  • osoba fizyczna/podmiot gospodarczy nie podlega służbowo zarządcy,

  • nie ma kierownictwa, które wydaje osobie fizycznej/podmiotowi gospodarczemu zlecenia.

Co do zasady kontrakty managerskie są klasyfikowane jako działalność wykonywana osobiście. Oznacza to, że podatnik, wypełniając rozliczenie roczne za 2017 r., powinien naliczać podatek dochodowy od uzyskanych dochodów na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z następującą skalą:

  • 18% od dochodu do kwoty 85 528 zł,

  • 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Jednak, w niektórych przypadkach istnieją przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie przychodów z kontraktu managerskiego do przychodów z działalności gospodarczej. Taka klasyfikacja umożliwia wybór korzystniejszego sposobu naliczania podatku dochodowego, gdyż przedsiębiorcy mogą, zamiast podatku progresywnego, opłacać 19-procentowy podatek liniowy. Liniowa stawka podatkowa jest szczególnie korzystna, gdy podatnik uzyskuje z tytułu kontraktu managerskiego dochody przekraczające 85 528 zł rocznie.

Do niedawna sposób opodatkowania kontraktów managerskich budził wiele wątpliwości jednak, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 22 maja 2017 r., działalność wykonywana osobiście może zostać rozliczona w pit 2017 jako działalność gospodarcza, jeżeli przychody zostały uzyskane na warunkach, które odpowiadają definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezależnie od tego, w jaki sposób podatnik rozlicza się z fiskusem z dochodów osiągniętych z tytułu kontraktu managerskiego, do wypełnienia wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych warto wykorzystać bezpłatny program PITy 2017, który umożliwia szybkie i bezpieczne wysłanie deklaracji do urzędu w formie elektronicznej.