PITy 2017 program

epity1

Koszty uzyskania przychodu

w kontraktach managerskich

w Picie 2017

 

Kontrakty managerskie nazywane są również umowami o zarządzanie. Zaliczane są do umów cywilnoprawnych o charakterze nienazwanym. Kontrakty managerskie zawierane są w celu zlecenia osobie fizycznej (nazywanej managerem), zarządzania przedsiębiorstwem. Za wykonywaną pracę manager otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w kontrakcie, które musi następnie wykazać w Picie 2017. Kontrakt managerski jest zatem umową dwustronną: jedna strona zobowiązuje się do terminowego wypłacania wynagrodzenia, druga strona zajmuje się zarządzaniem firmą zgodnie z jej najlepszym interesem.

 

Ponieważ obowiązkiem managera jest terminowe rozliczenie dochodu, które jest następnie sprawdzane przez urząd skarbowy PITy 2017, dobrym rozwiązaniem jest wypełnienie zeznania rocznego w programie PITy 2017. Bezpłatny program PIT 2017 umożliwia szybkie i co najważniejsze bezbłędne obliczenie wysokości należnego podatku dochodowego. Ponadto, jeżeli będziemy rozliczać się na formularzu PIT-37, w programie tym znajdziemy również PIT-37 instrukcję.

 

Kontrakt managerski musi zostać zawarty w formie pisemnej, każda ze stron powinna posiadać po jednym, podpisanym przez obie strony, egzemplarzu umowy. Obowiązkowymi elementami kontraktu są:

  • wskazanie co jest przedmiotem zawieranej umowy;

  • wysokość wynagrodzenia jakie będzie otrzymywał manager oraz forma jego wypłacania;

  • wskazanie dodatkowych świadczeń jakie przysługują managerowi;

  • szczegółowe wskazanie zadań i obowiązków managera;

  • szczegółowe wskazanie uprawnień jakie posiada manager;

  • określenie jaki jest zakres odpowiedzialności managera za podejmowane przez niego decyzje i w jaki sposób prowadzona będzie ocena jego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem;

  • sposoby zakończenia współpracy pomiędzy zatrudniającym a zatrudnionym;

  • klauzula o obowiązku przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dodatkowo w kontrakcie może znajdować się także klauzula zakazująca managerowi podejmowania konkurencyjnej działalności gospodarczej i/lub podejmowania pracy w przedsiębiorstwie stanowiącym konkurencję dla przedsiębiorstwa, którym zarządza manager.

 

Ze względu na nietypową formę prawną, jaką jest kontrakt managerski, dużo wątpliwości budzi sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych z jego tytułu. Przydatny może okazać się bezpłatny program PIT 2017, który pomoże zaklasyfikować kontrakty managerskie jako działalność wykonywaną osobiście i dochody uzyskiwane z jej tytułu opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (18 i 32%). Nie jest możliwy wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Również opodatkowanie podatkiem liniowym (19%) nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Należy także podkreślić, że mimo, iż kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną, nie oznacza to, że jest on umową zlecenie.

 

Forma opodatkowania kontraktów managerskich ma bezpośredni wpływ na możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym. Kwalifikacja kontraktów managerskich, jako działalności wykonywanej osobiście, sprawia, że maksymalne koszty uzyskania przychodów są określane w sposób ustawowy, a manager nie ma żadnego wpływu na ich wysokość, tak jak ma to miejsce na przykład podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów dla działalności wykonywanej osobiście, w rozliczeniach rocznych za 2017 rok, zostały przedstawione w poniższej tabeli:

liczba zawartych

kontraktów

managerskich

miesięczne

koszty

uzyskania

przychodów

maksymalne

roczne

koszty

uzyskania

przychodów

jeden kontrakt

111,25zł 1335zł
wiele kontraktów (ok 166,84zł) 2002,05zł

 

 

Należy jeszcze podkreślić, że mimo, iż osobom wykonującym działalność osobiście poza miejscem swojego zamieszkania przysługuje wyższy limit maksymalnych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku kontraktów managerskich nie znajduje on zastosowania. Oznacza to, że nawet jeżeli przedsiębiorstwo, którym zarządza manager, znajduje się w innym mieście, to podwyższenie kosztów uzyskania przychodów nie jest z tego tytułu możliwe.