PITy 2017 program

epity1

Jak wypełnić PIT 2017 wraz z małżonkiem?

 

Podatnicy będący w związku małżeńskim mogą, po spełnieniu określonych warunków, złożyć wspólne rozliczenie PIT 2017. Aby skorzystać z możliwości łącznego opodatkowania osiągniętych dochodów, konieczne jest:

  • przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, którego dotyczy wypełniane zeznanie,

  • posiadanie w małżeństwie ustroju wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, którego dotyczy wypełniane zeznanie,

  • opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Ponadto, podatnicy nie mogą korzystać z żadnej z preferencyjnych form opodatkowania – ryczałtu (z wyjątkiem najmu prywatnego), podatku liniowego, podatku tonażowego lub karty podatkowej.

Wspólne rozliczenie polega na zsumowaniu w PIT 2017 dochodów uzyskanych przez każdego z małżonków. Podatek dochodowy jaki musi zapłacić każda z osób jest naliczany od połowy łącznego dochodu.

 

Przykład:

Małżonkowie uzyskali dochód w wysokości 50 000 zł i 30 000 zł. Każdy z nich może oddzielnie odjąć od dochodu przysługujące mu ulgi i odliczenia. Ostatecznie podstawa do naliczenia podatku wynosi odpowiednio 45 000 zł i 25 000 zł.

We wspólnym rozliczeniu wysokość należnego podatku ustala się w sposób następujący:

45 000 zł + 25 000 zł = 70 000 zł – łączny roczny dochód małżonków

70 000 zł / 2 = 35 000 zł – podstawa, od której naliczany jest podatek przez każdego z małżonków

35 000 zł * 18% = 6 300 zł – kwota należnego podatku, jaki powinien opłacić każdy z małżonków.

Jeżeli małżonkowie mają prawo do odjęcia od podatku ulg i odliczeń, każdy z nich indywidualnie może umniejszyć powyższą kwotę o wysokość przysługującej mu ulgi lub odliczenia.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatek jest naliczany zgodnie z poniższą skalą podatkową:

 

wysokość dochodu

stawka podatkowa

do 85 528 zł rocznie

18%

powyżej 85 528 zł rocznie

18% od kwoty 85 528 zł

oraz

32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł

 

W określony przypadkach małżonkowie składający wspólną e-deklaracje 2017 mogą osiągnąć korzyści podatkowe w postaci obniżenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki muszą wpłacić na konto urzędu skarbowego. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy dochód do opodatkowania, uzyskany przez jednego z małżonków, jest wyższy od 85 528 zł, a dochód uzyskany przez drugiego małżonka nie przekracza tej kwoty. Wskutek wspólnego opodatkowania możliwe jest uniknięcie 32% stawki podatkowej lub zmniejszenie kwoty dochodu jaka będzie obciążona tak wysokim podatkiem.

Maksymalna korzyść, jaką można odnieść wypełniając jeden PIT-36 lub PIT-37 formularz, wynosi 12 529,94 zł. Podatek można obniżyć o taką kwotę, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w danym roku żadnego dochodu, a drugi osiągnął dochód w wysokości 171 056 zł (tj. dwukrotność maksymalnej kwoty obciążonej 18% podatkiem).

Aby nie popełnić błędów podczas wypełniania wspólnego rozliczenia rocznego, warto pobrać z Internetu program PIT 2017. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces wypełniania wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych krok po kroku. Dużą zaletą programu jest możliwość skorzystania z kreatora zeznania. Po wyborze tej opcji nasza deklaracja zostanie wypełniona na podstawie odpowiedzi, których udzielimy na pytania zadawane przez kreator. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie wtedy, gdy rozliczamy się wspólnie po raz pierwszy i nie do końca wiemy jak wykonać poszczególne obliczenia oraz jakie załączniki powinniśmy złożyć wraz z głównym formularzem podatkowym.