PITy 2017 program

epity1

Jak w rozliczeniu rocznym 2017 opodatkowany jest wolontariat pracowniczy

 

Wolontariatem pracowniczym nazywana jest działalność przedsiębiorstw – ich właścicieli i pracowników, na rzecz różnego rodzaju organizacji/instytucji społecznych. Pracownicy w ramach wolontariatu wykorzystują swoje umiejętności w celu pracy dobroczynnej. Praca wolontariacka jest pracą bezpłatną. Należy jednak pamiętać, że niektóre świadczenia otrzymywane w ramach wolontariatu muszą zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym 2017 pracownika, gdyż podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Popularność wolontariatu pracowniczego wśród polskich przedsiębiorców stale rośnie. Tego rodzaju działania podejmowane są w związku z przekonaniem, że przedsiębiorstwa nie powinny być skoncentrowane tylko i wyłącznie na działalności gospodarczej, którą prowadzą, ale również na działaniu na rzecz społeczeństwa. Mimo, że wolontariat, zgodnie z definicją, jest pracą, za którą nie otrzymuje się wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia, które pracownicy często otrzymują podczas pracy opartej na wolontariacie są klasyfikowane przez przepisy podatkowe jako przychody pracownika i muszą zostać wykazane w druku PIT 37.

 

Wśród świadczeń, które podczas wykonywania pracy wolontarystycznej są najczęściej otrzymywane przez pracowników, można wymienić opłacenie przez pracodawcę:

  • noclegów,

  • wyżywienia,

  • kosztów dojazdu do miejsca świadczenia pracy wolontariackiej.

W przypadku pokrywania kosztów powyższych świadczeń pracodawca powinien zapłacić zaliczki na podatek dochodowy od ich wartości, gdyż również w tym przypadku pełni on rolę płatnika.

 

Wszystkie pobrane zaliczki, powinny być wykazane w formularzu PIT-11, który po zakończeniu roku podatkowego pracodawca przekazuje podatnikowi, gdyż na podstawie tego formularza pracownik wypełnia własny formularz PIT 37 za 2017 rok. Zgodnie z informacjami, jakie zawiera instrukcja wypełniania PITu 37, przychody z wolontariatu pracowniczego należy wykazać w części C. formularza, jako przychody z innych źródeł.