PITy 2017 program

epity1

Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2017 rok?

 

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. Jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 9 120 zł z ulgi może skorzystać opiekun, który ją utrzymuje, będący dla podatnika: małżonkiem, dzieckiem, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem małżonka, bratem, siostrą, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Ulgę mogą uwzględnić jedynie ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych w na zasadach ogólnych (PIT-36 lub interaktywny PIT-37) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Poniesione wydatki należy odjąć od podstawy, od której naliczany jest podatek. Deklaracja PIT 2017, w której uwzględniona została ulga rehabilitacyjna, powinna się składać z odpowiedniego formularza podatkowego oraz z załącznika PIT/O.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć jedynie te wydatki, które zostały wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne,

 • wydatki poniesione w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do odliczeń można podzielić na dwa rodzaje:

 • limitowane, które można odjąć do pewnej kwoty lub dopiero po przekroczeniu określonej kwoty,

 • nielimitowane, które można odjąć w faktycznie poniesionej wysokości, bez żadnych limitów.

Do wydatków nielimitowanych, które podatnik ma możliwość odjąć od osiągniętego dochodu w pit 2017, zaliczamy wydatki na:

 • dostosowanie pomieszczeń oraz budynków do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 • dostosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikających z jej niepełnosprawności,

 • odpłatny pobyt osoby niepełnosprawnej:

 • na turnusie rehabilitacyjnym,

 • na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,

 • w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

 • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

 • w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

 • zabiegi rehabilitacyjne,

 • zakup lub naprawę sprzętu, urządzeń oraz narzędzi technicznych koniecznych do przeprowadzania rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

 • zakup lub naprawę sprzętu, urządzeń oraz narzędzi technicznych ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych (bez sprzętu gospodarstwa domowego),

 • opiekę pielęgniarską, gdy osoba niepełnosprawna jest przewlekle chora i nie może się poruszać,

 • usługi opiekuńcze dla osoby niepełnosprawnej należącej do I grupy inwalidztwa,

 • tłumacza języka migowego,

 • odpłatny przewóz na zabiegi o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym,

 • kolonie oraz obozy dla:

 • niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,

 • dzieci osób niepełnosprawnych (poniżej 25 lat),

 • odpłatny przejazd komunikacją publiczną związany z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, na koloniach lub obozie.

Wszystkie powyższe wydatki w prosty sposób odliczymy w PITy 2017 program.

Wydatki o charakterze limitowanym, wraz z obowiązującymi obecnie limitami, zostały przedstawione w poniższej tabeli:

 

rodzaj wydatków

limit odliczenia

opłacenie przewodników dla osób niewidomych należących do I lub II grupy inwalidztwa oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które należą do I grupy inwalidztwa

do 2 280 zł rocznie

utrzymanie psa asystującego dla osób niewidomych należących do I lub II grupy inwalidztwa oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które należą do I grupy inwalidztwa

do 2 280 zł rocznie

użytkowanie samochodu osobowego w celu dowiezienia osoby niepełnosprawnej należącej do I grupy inwalidztwa lub niepełnosprawnego dziecka (poniżej 16 lat) na niezbędne zabiegi o charakterze leczniczo-rehabilitacyjnym

do 2 280 zł rocznie

leki stosowane stale bądź czasowo, przepisane przez lekarza specjalistę

nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie

Do poprawnego odliczenia wydatków limitowanych również możemy wykorzystać program pit 2017, który znacznie ułatwi nam wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej.