PITy 2017 program

epity1

Czy rozliczenie PIT 2017 wraz z małżonkiem jest korzystne?

 

Możliwość wypełnienia wspólnej deklaracji PIT za 2017 rok mają małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy przebywali w związku małżeńskim i posiadali wspólność majątkową. Kolejnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z następującą skalą podatkową:

 

wysokość dochodu

stawka podatku

do 85 528 zł rocznie

18% podstawy do opodatkowania minus 556,02 zł

powyżej 85 528 zł rocznie

14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Małżonkowie rozliczający się wspólnie nie mogą także korzystać z innych form opodatkowania:

  • karty podatkowej,

  • ryczałtu (z wyłączeniem najmu prywatnego),

  • podatku tonażowego,

  • podatku liniowego.

Zgodnie z powyższym, wspólne zeznanie można złożyć w urzędzie skarbowym jedynie na formularzu pit 36 i pit 37.

W określonych sytuacjach, wypełnienie jednej deklaracji podatkowej może przynieść podatnikom nie tylko korzyści w postaci skrócenia czasu jaki muszą poświęcić na wypełnienie deklaracji przez program do pitów 2017, ale również spowodować obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Poniżej zostały przedstawione przykłady obrazujące kiedy dojdzie do obniżenia kwoty podatku, a kiedy nie.

 

PRZYKŁAD 1

Dochód pierwszego małżonka: 171 056 zł

Dochód drugiego małżonka: 0 zł

 

W przypadku oddzielnego rozliczenia pierwszy małżonek zapłaciłby podatek w wysokości 42 207,98 zł:

18% od kwoty 85 528 zł = 14 839,02 zł

32% od nadwyżki ponad 85 528 zł = 27 368,96 zł

Natomiast drugi małżonek, w związku z brakiem dochodu, nie zapłaciłby żadnego podatku.

 

Przy wspólnym rozliczeniu sytuacja będzie wyglądała następująco:

Łączny dochód: 171 056 zł + 0 zł = 171 056 zł

Podatek jaki musi opłacić każdy z małżonków jest naliczany od połowy łącznego dochodu:

171 056 zł / 2 = 85 528 zł

Kwota 85 528 zł mieści się w pierwszym progu podatkowym: 85 528 zł * 18% = 14 839,02 zł

Każdy z małżonków musiałby opłacić podatek w wysokości 14 839,02 zł, zatem łącznie odprowadziliby na konto urzędu skarbowego: 29 678,04 zł.

 

Jak możemy zauważyć, w przedstawionej sytuacji wspólne rozliczenie roczne 2017 daje bardzo duże korzyści, gdyż umożliwia obniżenie wysokości podatku dochodowego o 12 529,94 zł. Jest to najwyższa kwota o jaką można zmniejszyć zobowiązanie podatkowe w związku ze wspólnym rozliczeniem. Gdyby łączny dochód przekroczył kwotę 171 056 zł, wspólne opodatkowanie przyniosłoby taką samą korzyść, a gdyby był niższy od 171 056 zł, podatek obniżyłby się o mniejszą kwotę.

Trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze to, że wspólnie wypełnimy formularze PIT 2017 sprawi, że zapłacimy mniejszy podatek. Taka sytuacja została przedstawiona w poniższym przykładzie.

 

PRZYKŁAD 2

Dochód pierwszego małżonka: 51 056 zł

Dochód drugiego małżonka: 49 245 zł

 

W przypadku oddzielnego rozliczenia pierwszy małżonek zapłaciłby podatek w wysokości 8 634,06 zł:

18% od kwoty 51 056 zł = 8 634,06 zł

Natomiast drugi małżonek zapłaciłby podatek w wysokości 8 308,08 zł:

18% od kwoty 49 245 zł = 8 308,08 zł

Łącznie małżonkowie opłacą: 8 634,06 + 8 308,08 = 16 942,14 zł

 

Przy wspólnym rozliczeniu sytuacja będzie wyglądała następująco:

Łączny dochód: 51 056 zł + 49 245 zł = 100 301 zł

Podatek jaki musi opłacić każdy z małżonków jest naliczany od połowy łącznego dochodu:

100 301 zł / 2 = 50 150,50 zł

Kwota 50 150,50 zł mieści się w pierwszym progu podatkowym: 50 150,50 zł * 18% = 8 471,07 zł

Każdy z małżonków musiałby opłacić podatek w wysokości 9 027,09 zł, zatem łącznie odprowadziliby na konto urzędu skarbowego: 16 942,14 zł.