PITy 2017 program

epity1

Kiedy powstaje nadpłata podatku?

 

Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego wykazanego w pit 2017. Nadpłata może pojawić się wskutek:

  • uwzględnienia w zeznaniu ulg i odliczeń,

  • odliczenia strat wykazanych w deklaracjach podatkowych złożonych w latach ubiegłych,

  • stosowania nieodpowiedniej (zawyżonej) stawki podatkowej,

  • uwzględnienia kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania (tylko w przypadku rozliczania się z fiskusem na formularzach PIT-36 i PIT-37).

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dochodów z kapitałów pieniężnych oraz dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych praw majątkowych powstanie nadpłaty nie jest możliwe, ponieważ w trakcie roku nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy. Podatek od dochodów tego typu opłaca się w całości dopiero po tym, gdy złożymy w urzędzie odpowiednie formularze PIT 2017.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem urzędu skarbowego jest zwrócenie podatnikowi nadpłaconej kwoty. Fiskus powinien dokonać zwrotu w ciągu trzech miesięcy od momentu, w którym złożone zostało rozliczenie roczne 2017. Po przekroczeniu tego terminu podatnik powinien otrzymać nie tylko nadpłaconą kwotę, ale również ustawowe odsetki za zwłokę.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeżeli posiadamy jakiekolwiek zaległości podatkowe lub nieopłacone mandaty, nadwyżka podatku zostanie w pierwszej kolejności przekazana na uregulowanie tych zobowiązań. Ponadto, warto wiedzieć, że zwrotowi nie podlega nadpłata w wysokości nieprzekraczającej 11,60 zł. W tym przypadku pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zwrot podatku można otrzymać bezpośrednio na konto bankowe (jeżeli podamy jego numer w zgłoszeniu aktualizacyjnym). W przeciwnym wypadku urząd dokona zwrotu w formie przekazu pocztowego, przy czym kwota, którą otrzymamy zostanie umniejszona o koszty nadania takiego przekazu. Możliwe jest także osobiste odebranie nadpłaconego podatku w kasie urzędu.