PITy 2017 program

epity1

Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?

 

Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Gdy wysokość podatku jest naliczana od dochodu, możliwe jest umniejszenie przychodu o koszty, które zostały poniesione w celu jego uzyskania. Kosztów nie uwzględniamy jedynie w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zeznanie roczne 2017 ma na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego względem organów skarbowych. W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego trzeba:

  1. ustalić kwotę przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym,

  2. umniejszyć przychód o koszty (powstaje w ten sposób dochód),

  3. wskazać kwotę zaliczek na podatek dochodowy, które zostały opłacone w trakcie danego roku,

  4. od dochodu odjąć opłacone składki na ubezpieczenie społeczne,

  5. od uzyskanej kwoty odjąć ulgi i odliczenia, które umniejszają dochód,

  6. od otrzymanej w ten sposób podstawy do opodatkowania naliczyć podatek zgodnie z odpowiednią stawką,

  7. od kwoty podatku odjąć opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  8. od otrzymanej kwoty odjąć ulgi i odliczenia, które umniejszają podatek,

  9. uzyskaną w ten sposób kwotę podatku należnego porównać z sumą opłaconych zaliczek.

W celu ułatwienia sobie powyższych obliczeń, warto wypełnić odpowiedni formularz w PIT 2017 program.

Jeżeli okaże się, że kwota zaliczek jest niższa od kwoty należnego podatku, będziemy musieli wpłacić na konto urzędu skarbowego wyliczoną różnicę. Jeśli pobrane zaliczki były wyższe od podatku, który mamy obowiązek opłacić, urząd skarbowy będzie musiał zwrócić nam nadpłaconą kwotę, wykazaną przez PITy 2017. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zwrot zostanie dokonany tylko wtedy, gdy podatnik nie posiada żadnych zaległości podatkowych lub nieopłaconych mandatów.