PITy 2017 program

epity1

Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?

 

W większości przypadków podatnicy muszą odprowadzać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Osoby, które osiągają przychody za pośrednictwem płatnika opłacają zaliczki co miesiąc. Za ustalenie ich wysokości oraz terminowe wpłacanie na konto urzędu skarbowego odpowiedzialny jest płatnik (pracodawca, zleceniobiorca). Całkowitą kwotę zaliczek, opłaconych w trakcie roku, można znaleźć w druku PIT-11 wystawianym przez płatnika, na podstawie tego formularza należy wypełnić PIT-36 lub PIT 37.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy opłacający podatek progresywny (PIT-36) i liniowy (PIT-36L) mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w trybie:

  • podstawowym (miesięcznym) – do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

  • kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale,

  • uproszczonym – do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) mają do wyboru dwie opcje:

  • miesięczną – do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (zaliczka za grudzień do dnia, w którym należy złożyć PIT za 2017 r. – 2 lutego 2018 r.),

  • kwartalną – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale (zaliczka za III kwartał do 2 lutego 2018 r.).

Zaliczek na podatek dochodowy nie muszą odprowadzać osoby uzyskujące przychody z kapitałów pieniężnych (PIT-38), a także podatnicy, którzy osiągnęli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych praw majątkowych (PIT-39). Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku 19-procentowy podatek od osiągniętego dochodu trzeba opłacić do dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia deklaracji za 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r. Nawet jeżeli podatnik wyśle deklarację wcześniej, np. przy pomocy PIT za 2017 program, podatek może zostać zapłacony później, ważne żeby nie przekroczyć terminu wskazanego powyżej.