PITy 2017 program

epity1

Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy


Dywidendą nazywana jest część zysku spółki o charakterze kapitałowym, która jest przekazywana wspólnikowi lub akcjonariuszowi tej spółki, lub dzielona pomiędzy wszystkich wspólników bądź akcjonariuszy. Spółki kapitałowe notowane na giełdzie, w większości przypadków, dzielą dywidendę pomiędzy wszystkich udziałowców. Obowiązkiem inwestora, który dywidendę otrzymał, jest uwzględnienie jej w rocznym zeznaniu podatkowym, dlatego musi on wypełnić odpowiednie PITy 2017.

Wysokość dywidendy jest zależna od wyniku finansowego, jaki dana spółka osiągnęła w trakcie roku. Akcjonariusze mogą liczyć na wypłatę dywidendy tylko wtedy, gdy zyski spółki osiągnęły odpowiedni poziom (zazwyczaj wyższy niż oczekiwany). Jeżeli spółka wykazała stratę, dywidenda zazwyczaj nie jest wypłacana, ponieważ nie istnieje żaden zysk do podziału. Zdarza się jednak, że władze spółki podejmują decyzję o wypłacie dywidendy z tak zwanego kapitału zapasowego lub z zysku osiągniętego w latach poprzednich.

W większości przypadków dywidenda ma formę pieniężną, jednak możliwe jest również wypłacenie dywidendy w postaci akcji. Należy pamiętać, że rozliczenie PIT za 2017 rok, musi uwzględniać jedynie dywidendy o charakterze pieniężnym. Podatek dochodowy od dywidendy mającej formę akcji, należy zapłacić dopiero po ich zbyciu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychód z akcji podlega opodatkowaniu po sprzedaży udziałów.

Jak już wcześniej wspomniano, dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie są one jednak wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami osiągniętymi przez podatnika. Ponieważ dywidendy są traktowane, jako przychody o charakterze kapitałowym, należy je wykazać w specjalnie przeznaczonym do tego celu  formularzu PIT, którym jest PIT-38. W druku tym, poza dywidendami, wykazywane są także przychody z:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych,
  • realizacji praw wynikających z posiadania pochodnych instrumentów finansowych,
  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych,
  • sprzedaży krótkiej papierów wartościowych.

Podatek od dywidend naliczany jest w formie ryczałtu. Aktualnie obowiązująca stawka wynosi 19%. Zaliczka na podatek dochodowy jest automatycznie pobierana przez płatnika (np. biuro maklerskie, spółka wypłacająca dywidendę), dlatego inwestor nie ma obowiązku samodzielnego odprowadzania podatku. Po zakończeniu roku podatkowego, obowiązkiem płatnika jest przekazanie podatnikowi formularza PIT-8C, w którym wykazana jest wysokość osiągniętego za jego pośrednictwem przychodu, kosztów jego uzyskania, oraz łączna wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Na podstawie formularza PIT-8C podatnik, wypełnia swoje tradycyjne lub elektroniczne rozliczenie PIT i składa je w urzędzie skarbowym.

Ostateczny termin złożenia formularza PIT-38, upływa 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie. Ponieważ dochody kapitałowe nie sumują się z dochodami innego rodzaju, w przypadku osiągania dochodów z różnych źródeł, należy złożyć dwa oddzielne formularze podatkowe – w jednym z nich uwzględnić dywidendy, a w drugim dochody innego rodzaju. Zsumowanie otrzymanych dywidend z pozostałymi przychodami, zostanie uznane za błąd i spowoduje konieczność złożenia korekty.

Do wypełnienia PIT-38 oraz wszystkich innych formularzy podatkowych i załączników, warto wykorzystać program PITy 2017. Jest to komputerowa aplikacja, której zadaniem jest ułatwienie podatnikom wypełniania rocznych zeznań podatkowych. Dzięki programowi można zdecydowanie szybciej rozliczyć się z fiskusem, a także uniknąć licznych błędów, gdyż poprawność wypełnienia deklaracji jest weryfikowana. Ponieważ program do wypełniania pitów został połączony z systemem e-Deklaracje, można przy jego pomocy wysłać rozliczenie w formie elektronicznej