PITy 2017 program

epity1

Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?

 

                Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku dochodowego od przychodów, które zgodnie w ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu. Podatek nie jest pobierany od:

 • przychodów objętych przedmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego,
 • przychodów, od których zaniechano poboru podatku dochodowego.

Wszystkie przychody spełniające, któryś z powyższych wymogów, nie muszą być wykazywane w deklaracji pit 2017, gdyż nie są od nich pobierane zaliczki na podatek dochodowy.

                Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, świadczenia rodzinne są objęte przedmiotowym zwolnieniem z opodatkowania i osoby, które je pobierają nie mają obowiązku rozliczania otrzymanej kwoty, gdy wypełniają zeznanie roczne 2017. Do świadczeń rodzinnych, od których nie odprowadzamy podatku dochodowego, zaliczamy:

 • zasiłek rodzinny,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
 • świadczenia wypłacane, gdy egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest nieskuteczna,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • dodatki rodzinne z tytułu:
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • kształcenia oraz rehabilitacji dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • opieki nad dzieckiem w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Warto pamiętać, że przedmiotowym zwolnieniem z podatku zostały objęte także alimenty na rzecz dzieci i dorosłych. Przy czym alimenty wypłacane osobie dorosłej nie są opodatkowane tylko wtedy, gdy ich miesięczna kwota nie przekracza 700 zł i świadczenie jest wypłacane na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej. Jeżeli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, podatnik jest zmuszony do opłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%) i wykazania otrzymanej kwoty w PIT-36 lub PIT-37 druk.