PITy 2017 program

epity1

eDeklaracje
 • eDeklaracje

  E-deklaracje 2017

   

  Edeklaracje to najlepszy sposób na pity przez internet. E deklaracje 2017 są polecane i rekomendowane przez Ministerstwo Finansów.

  Pobierz PITY 2017 program i wyślij edeklaracje!

   

  e-deklaracje-3-kroki

   


   

  edeklaracje2017W nadchodzącym roku podatnicy po raz kolejny będą mieli możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym przez Internet przy wykorzystaniu współfinansowanego przez Unię Europejską systemu e-deklaracje. Aby wypełnić pity przez Internet konieczne jest skorzystanie ze strony www.e-deklaracje.gov.pl to właśnie tam można pobrać tak zwaną aplikację desktopową po instalacji, której będziemy mogli wypełnić e deklaracje 2017 na własnym komputerze, ponadto na stronie systemu znajdziemy także interaktywne formularze dla dokumentów, które złożone mogą być przez Internet (niewymagające kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wymagające kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz formularze upo) oraz interaktywne formularze, które podatnik składa następnie w formie papierowej (UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji przez Internet oraz OPL-1 – odwołanie takiego pełnomocnictwa).

   

  Wymagania, które muszą zostać spełnione aby nasza e-deklaracja mogła zostać złożona przez Internet zostały podzielone na dwie grupy w zależności od tego w jaki sposób chcemy wypełniać e deklaracje 2017. Jeżeli chcemy aby nasza e deklaracja była wypełniona przy pomocy interaktywnego formularza musimy posiadać komputer z systemem operacyjnym Windows 2000 lub wyższym i dostępem do Internetu, ponadto konieczne będzie także zainstalowanie programu Adobe Reader (zalecaną wersją jest wersja 9.x) a także wtyczki do tego programu pozwalającej wypełniać e deklaracje 2017. Wtyczkę tę możemy pobrać bezpośrednio ze strony www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka „do pobrania”).

   

  Jeżeli chcemy wysłać nasz pity 2017 przez Internet przy użyciu desktopowej wersji systemu edeklaracje również musimy posiadać na naszym komputerze program Adobe Reader (minimum 8.1.4) oraz system operacyjny Windows 2000 lub wyższy i dostęp do Internetu, warto jednak dodać, że w przypadku tego sposobu wypełniania deklaracji podatkowej możliwe jest także korzystanie z komputera posiadającego jako system operacyjny program Linux lub MacOS. Aplikacja desktopowa ma na celu ułatwienie podatnikowi wypełniania aktywnych formularzy podatkowych (jedynie tych, które nie wymagają od podatnika złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego), jej pobranie jest także możliwe ze strony systemu edeklaracje.

   

  Bardzo istotne jest, żebyśmy poza wymaganiami technicznymi spełnili także wymagania formalne, gdyż jeżeli spełnienie, któregoś z nich będzie konieczne, a my go nie wypełnimy nasza e-deklaracja (jeżeli ją złożymy) zostanie przez urząd przyjęta, ale konieczne będzie uzupełnienie brakujących dokumentów, albo też będziemy musieli rozliczyć się z urzędem skarbowym w formie tradycyjnej (przy użyciu papierowych druków). Wymogiem formalnym jest konieczność złożenia tak zwanego pełnomocnictwa małżonka (formularz UPL-1) w momencie, gdy chcemy aby nasza e deklaracja była także deklaracją żony lub męża (wspólne rozliczenie małżeństwa). Pełnomocnictwo takie może przez nasz zostać złożone osobiście, jednak wizyta w urzędzie skarbowym nie jest konieczna, gdyż akceptowane są także pełnomocnictwa przesłane urzędowi właściwemu dla miejsca zamieszkania za pośrednictwem Poczty Polskiej, jednak zawsze musi być ono dostarczone w formie papierowej, jego wysłanie drogą elektroniczną nie jest możliwe. Ostateczny termin złożenia pełnomocnictwa upływa 31 stycznia 2017 roku, do tego dnia upoważnienie musi trafić do urzędu skarbowego (istotna jest data jego faktycznego wpływu, a nie data stempla pocztowego). Jeżeli deklaracje za poprzedni rok także wypełnialiśmy w formie elektronicznej rozliczając się wraz z małżonkiem a nasze pełnomocnictwo było pełnomocnictwem na czas nieokreślony, oznacza to, że jeżeli chcemy złożyć e deklaracje 2017 nie będziemy musieli ponownie składać pełnomocnictwa, gdyż już znajdujemy się w posiadaniu pełnomocnictwa UPL-1. Od konieczności składania pełnomocnictwa zwalnia także posiadanie upoważnienia ZAS-E, czyli zaświadczenia o tym, że dane zawarte zawiadomieniu o zamiarze dokonywania rozliczenia podatkowego poprzez edeklaracje są zgodne z danymi, które zostały podane w zgłoszeniu złożonym przez upoważnioną do tego osobę.

   

  Gdy już spełnimy wszystkie opisane powyżej wymagania, w celu wypełnienia pity przez Internet powinniśmy najpierw pobrać ze strony systemu edeklaracje interaktywny formularz podatkowy właściwy dla sposobu opodatkowania osiąganych przez nas przychodów lub dochodów. Formularz ten możemy zapisać na dysku naszego komputera lub też wypełniać go na stronie systemu. Gdy to zrobimy możemy zacząć wypełniać naszą e deklaracje 2017, należy pamiętać także o tym aby wypełnić wszystkie konieczne załączniki, w przeciwnym wypadku e-deklaracja nie będzie ważna. Gdy nasza e deklaracja będzie już gotowa konieczne będzie wprowadzenie danych pozwalających na autoryzację naszego zeznania (między innymi wysokości przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej w poprzednim roku podatkowym – dlatego tak ważne jest sprawdzenie jaka to była kwota), dane te wykorzystywane są zamiast stosowanego wcześniej podpisu elektronicznego po ich wprowadzeniu nasza e-deklaracja jest gotowa do wysłania do systemu udostępnianego przez Ministerstwo Finansów, przy czym należy mieć na uwadze ze e deklaracje 2017 będące plikami w formacie .xml, tak samo jak w roku ubiegłym, mogą być wysyłane jedynie przy użyciu aplikacji desktopowej lub bezpośrednio poprzez stronę www.e-deklaracje.gov.pl, nie ma możliwości wysłania deklaracji drogą e-mailową. Po wysłaniu wypełnionego formularza system automatycznie generuje numer referencyjny – jest to bardzo ważny numer, który koniecznie należy zachować! To właśnie dzięki owemu numerowi będziemy mogli pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jednak numer referencyjny sam w sobie nie jest dowodem na to, że podatnik dokonał rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeżeli nasza deklaracja nie zawiera żadnych błędów i jej przesyłanie do systemu było prawidłowe wyświetli się status 200, co będzie oznaczać, że nasza deklaracja podatkowa została złożona, wtedy też będziemy mogli wyświetlić wspomniane pogrzej upo (możemy je od razu wydrukować lub zapisać na naszym komputerze). Należy pamiętać, że upo stanowi jedyny dokument potwierdzający złożenie przez podatnika pit 2017 przez Internet, dlatego też dobrze jest je wydrukować, żeby w razie konieczności zawsze było ono dostępne. Upo potwierdza zarówno sam fakt złożenia deklaracji podatkowej, czyli wypełnienia przez podatnika ciążącego na nim obowiązku podatkowego jak i termin, w którym owa deklaracja została złożona (bardzo ważne jest aby nasza e-deklaracja została wysłana przed upływem ustawowo wyznaczonego terminu jej złożenia!). Warto jest także jako dowód zapisać na dysku komputera samą deklarację, jednak nie jest to oczywiście wymagane.

   

  Wysłanie pity 2017 przez Internet jest całkowicie bezpłatne, również za pobranie aplikacji ze strony Ministerstwa Finansów podatnicy nie muszą płacić. Atutem systemu jest także możliwość złożenia przy jego pomocy korekty zeznania podatkowego jeżeli zajdzie taka konieczność. Niemniej jednak, jeżeli nasza pierwsza deklaracja została złożona w formie elektronicznej nie oznacza to, że jej korektę również musimy złożyć jako edeklaracje, jeżeli będziemy preferowali złożenie korekty w formie tradycyjnej będzie to oczywiście możliwe. Ponadto, również osoby, które wcześniej złożyły zeznanie podatkowe w formie papierowej będą mogły złożyć jej korektę jako e deklaracje 2017. System edeklaracje stworzony został w taki sposób, żeby jego użytkowanie przez podatników było w pełni bezpieczne, tak samo jak wszystkie wpisywane przez nich w formularzach podatkowych dane (kanały przesyłu informacji są szyfrowane). Dodatkowo bezpieczeństwo zapewniane jest w wyniku używania w systemie podpisu elektronicznego, na który składa się szereg danych charakterystycznych dla każdego z podatników: Numer Identyfikacji Podatkowej, numer PESEL, imię oraz nazwisko, data urodzenia, oraz kwota od jakiej naliczony został podatek za poprzedni rok podatkowy.

   

  Ponieważ możliwość wysyłania zeznania podatkowego przez Internet jest dla podatników rozwiązaniem całkiem nowym podczas użytkowania systemu edeklaracje, mimo że został on skonstruowany tak żeby jego obsługa była jak najłatwiejsza i jak najbardziej intuicyjna, często pojawiają się wątpliwości. Odpowiedzi na wszystkie pytania związane zarówno z samą obsługą systemu jak i pomoc w związku z błędami powodującymi, że e-deklaracja zostaje negatywnie zweryfikowana za można uzyskać telefoniczne w Krajowej Informacji Podatkowej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych możemy skontaktować się także ze stworzoną na potrzeby systemu Pomocą techniczną systemu e-Deklaracje.

   

  W systemie edeklaracje występują różne statusy dokumentu, statusem jaki powinna posiadać nasza e deklaracja jest, wspomniany już powyżej status 200 oznaczający, że zeznanie podatkowe zostało prawidłowo wypełnione i przesłane przy pomocy systemu właściwemu, wskazanemu w deklaracji, urzędowi skarbowemu. Dopiero w momencie pojawienia się takiego statusu będziemy mieli możliwość wydrukowania upo, będącego potwierdzeniem złożenia rozliczenia. Statusy, które oznaczają, że nasza e-deklaracja nie została przyjęta to statusy 411 i 414. Status dokumentu 411 oznacza, że deklaracja przesłana przez nas do systemu e-Deklaracje przeszła weryfikację negatywną, ponieważ w systemie znaleziono zeznanie podatkowe, na którym podany został taki sam Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku pojawienia się statusu 411 ponowne złożenie deklaracji elektronicznej nie jest możliwe. Status 414 także oznacza negatywną weryfikację, jednak jej przyczyną jest wystąpienie błędu, w którejś z danych identyfikacyjnych. Błąd w danych identyfikacyjnych pojawia się w momencie, gdy dane podane w formularzu podatkowym nie są zgodne z danymi, które podatnik podał wypełniając e deklaracje 2017 jako dane autoryzujące zeznanie. Może to być błędnie podany NIP bądź numer PESEL, data urodzenia, a także literówki w imieniu lub nazwisku osoby składającej edeklaracje. Błąd w danych identyfikacyjnych może wynikać także z wybrania z dostępnej w formularzach podatkowych listy niewłaściwego urzędu skarbowego. W związku ze zniesieniem w Polsce obowiązku meldunkowego podatnicy powinni składać deklaracje w urzędzie właściwym dla ich miejsca zamieszkania, oznacza to, że za każdym razem, gdy zmieniają oni miejsce zamieszkania powinni składać w odpowiednim urzędzie zgłoszenie aktualizacyjne umożliwiające weryfikację danych podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Jeżeli urząd podatkowy nie będzie posiadał naszych danych e-deklaracja nie zostanie przez niego przyjęta. Przyczyną negatywnej weryfikacji związanej z błędem w danych identyfikacyjnych może być także podanie niewłaściwej kwoty osiągniętego przez podatnika przychodu w poprzednim roku podatkowym. Kwota ta stanowi integralny element procedury weryfikacyjnej i jeżeli będzie błędna e deklaracja zostanie odrzucona, dlatego też tak ważne jest aby dokładnie sprawdzić w jakiej wysokości przychód wykazany został przez nas rok wcześniej. Kwoty tej nie można w żaden sposób zaokrąglać, musi być ona identyczna z kwotą z zeszłego roku. Również zapis jest istotny – części całkowite musi oddzielać od części dziesiętnych kropka, a nie przecinek.

   

  Złożenie pit 2017 przez Internet wcale nie jest aż tak skomplikowaną procedurą, ponadto pozwala na zaoszczędzenie czasu zarówno podatnikom jak i urzędom skarbowym, w związku z tym warto jest rozważyć rozliczenie się z fiskusem właśnie w taki sposób.