PITy 2017 program

epity1

Umowa licencyjna

Niniejszy program został stworzony przez Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT zgodnie z aktualnymi przepisami. Jednak ze względu na specyfikę indywidualnych przypadków podatników, Producent nie gwarantuje otrzymania poprawnego wyniku we wszystkich przypadkach jego zastosowania.

Program należy traktować jedynie jako pomoc przy przygotowywaniu zeznań podatkowych. Jest tylko narzędziem, a nie doradcą. W złożonych i nietypowych sytuacjach prawnych Program może nie pozwalać na prawidłowe przygotowanie rozliczenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub komplikacji należy zasięgać rad doświadczonych doradców podatkowych, księgowych lub w urzędzie skarbowym.

Korzystanie z niniejszego Programu nie daje prawa do roszczeń wobec Producenta Programu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w przygotowaniu zeznania podatkowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia Programu przez Użytkowników.

UMOWA LICENCYJNA

 1. Umowa określa odpowiedzialność Producenta oraz zasady prawne użytkowania Programu.Stronami umowy są: Producent Programu Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT oraz Użytkownik Programu.
 2. Warunkiem użytkowania Programu jest zaakceptowanie niniejszej umowy. Zainstalowanie Programu, a także każdorazowe uruchomienie Programu jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem.
 3. Program przeznaczony jest do osobistego użytku w celu wypełnienia zeznania podatkowego dla dowolnej liczby osób. Niedozwolone jest używanie Programu w celach komercyjnych bez porozumienia z Producentem Programu.
 4. Zabronione jest bez pisemnej zgody Producenta jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub dokumentacji lub na nich wzorowane.
 5. Program został wykonany z należytą starannością i zgodnie z najlepszą wiedzą Producenta tak, aby Użytkownik otrzymał poprawnie wypełnione formularze zeznań podatkowych. Jednak ze względu na specyfikę indywidualnych przypadków podatników, Producent nie gwarantuje otrzymania poprawnego wyniku działania Programu we wszystkich przypadkach jego zastosowania i zwraca uwagę, aby Użytkownik sprawdzał wyniki działania Programu.
 6. Producent nie gwarantuje, że Program spełni wszystkie oczekiwania Użytkownika lub, że jego działanie będzie całkowicie wolne od błędów. Odpowiedzialność za prawidłowy dobór i skutki działania Programu ponosi nabywca. Producent nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za konsekwencje zainstalowania i używania Programu na komputerze Użytkownika oraz jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku zainstalowania i użytkowania Programu.
 7. Producent zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji  Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Program nie będzie działał w sposób należyty i oczekiwany, gdy Użytkownik będzie korzystał z nieaktualnej wersji Programu.
 8. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej.
 9. Prawa autorskie do Programu należą w całości i wyłącznie do Producenta i są chronione przepisami prawa autorskiego.
 10. W wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad wynikających z udzielonej licencji, Producent ma prawo do rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia od Użytkownika odszkodowania.
 11. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwości miejscowej Producenta.
 12. W tej wersji Programu 1% podatku przekazywany jest organizacji:
  FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO